Juridische dienst

De juridische dienst (Service Juridique) van onze federatie coördineert en leidt onze federatieacties.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op de consumentenbescherming is de handhaving van de consumentenbeschermingswetgeving in Duitsland de verantwoordelijkheid van Wet ter versterking van eerlijke concurrentie vanaf november 2020 in principe alleen aan de gekwalificeerde verenigingen. 

Ze houden toezicht op de markt en treden op tegen misstanden als publieke vertegenwoordigers en hoeders van collectieve belangen. zonder eigen financieel belang voor. In onze associatie zorgt onze procesafdeling in Kassel voor procedurele zaken. Op de pagina van het Federale Bureau voor Justitie vind je de Lijst van gekwalificeerde instellingen

Neem contact op met de Juridische dienst ...

Je kunt de procesafdeling als volgt bereiken:

EuroConsum
Juridische dienst
Karth#äuserstrasse 7-9
34117 Kassel

Fax: +49 6154 6039754-9
E-mail: legal@euroconsum.eu

Voordat je schrijft...

We hebben een aantal veelvoorkomende vragen en heb ze al een keer beantwoord. Misschien maakt dit je verzoek overbodig.

In de regel stellen we deadlines ruimhartig vastIn de regel zijn de deadlines Twee weken. Dit is meestal voldoende om onszelf te informeren over onze klacht en om gekwalificeerd juridisch advies in te winnen.

Ook Artikel 8 (4) EU richtlijn representatieve acties verduidelijkt dat het niet eens nodig is om langer te wachten op hoofdacties ("definitieve besluiten"). 

Mocht je toch een verlenging van de deadline willen, dan dringen we aan op een aanvaardbare rechtvaardiging.

Het risico van te laat contact opnemen met een advocaat ligt bij je cliënt. In principe is een mandaat dat net is gegeven alleen Geen reden voor een verlenging van de deadline.

Als je een aanvullende rechtvaardiging indient, zullen we deze welwillend in overweging nemen.

Procedures voor consumentenbescherming zijn al urgent bij wet. Er is dus veel belangstelling voor een zeer snelle afwikkeling.

De wetgevende organen van de Gemeenschap en de lidstaten houden hier rekening mee door middel van overeenkomstige verordeningen over noodprocedures (bijv. Art. 8 EU-richtlijn inzake geschillen). 

Als de belemmering of overbelasting te voorzien was toen het nieuwe mandaat werd aangenomen, moet de persoon die advies zoekt in principe worden doorverwezen naar een ander advocatenkantoor. Dit is de plicht van een advocaat (vgl. CCBE beginselen, regel 2.7). In principe zijn daarom alleen vakanties, voorspelbare afwezigheden en werkdruk Geen reden voor een verlenging van de deadline.

Als je een aanvullende rechtvaardiging indient die verder gaat dan dit, zullen we deze welwillend in overweging nemen.

We geven zelden meer dan 3 werkdagen

We kunnen niemand dwingen om een contract aan te gaan. Als het bedrijf geen straftoezegging doet, zullen we de rechtbank opdracht geven deze af te dwingen.

We weten dat er lastige "adviesbureaus" zijn die doen alsof ze weten dat - naar verluidt - cease-and-desist titels minder streng worden opgevolgd dan strafrechtelijke beloften. Dit is niet het geval (in ieder geval niet in ons geval), maar het is eerder te verwachten dat titels strenger worden gecontroleerd, omdat de ervaring leert dat bedrijven die bewust de weg naar veroordeling bewandelen, in de toekomst minder geneigd zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen.

We geven gedetailleerde informatie over de boeteprocedures op https://cases.euroconsum.eu. Degenen die daarom van mening zijn dat ze het risico van aansprakelijkheid moeten verkiezen boven het risico van kosten, zijn natuurlijk vrij om dienovereenkomstig te beslissen. De hogere kosten van juridische handhaving die met deze beslissing gepaard gaan, worden dan geïnitieerd door het bedrijf.

Het doel van het recht op consumentenbescherming in het Gemeenschapsrecht is een Uniform hoog beschermingsniveau in de hele interne markt.

Als een bepaald bedrijf niet kan (of wil) zorgen voor naleving, dan moet het zijn manier van zakendoen heroverwegen. Als het bedrijfsconcept onverenigbaar is met het principe van naleving, moet het het concurrentiesegment verlaten.

Natuurlijk. Hiervoor hebben we ten minste de volgende documenten nodig: 

1. bij Kleine(re) ondernemers:

 • Bewijs van toepassing van de omzetbelasting Regelgeving voor kleine bedrijven (§ 19 lid 1 UStG) van het belastingkantoor.
 • Recent Belastingaangifte of de verklaring dat over de inkomsten uit het bedrijf nog geen belastingaangifte is gedaan.
 • Indien van toepassing, een bewijs van de Toekenning van een opstartsubsidie

 

2. met alle andere bedrijven:

 • Laatst beschikbaar Aanslagbiljet
 • Begrijpelijke en, indien van toepassing, controleerbare informatie over de huidige kracht van verkoop en winst van het bedrijf, meestal in de volgende vorm:
  • de nieuwste BWA in vergelijking met het voorgaande jaar, BTW-aangifte en Boekingsdagboek
  • zo mogelijk huidige (gedurende het jaar) BWA met de bijbehorende btw-aangifte.

 

3. op Bedrijf in opstartfase met aandeel vreemd vermogen (starters in de financieringsfase):

 • Traceerbaar en controleerbaar Informatie over de financieringsstructuur

 

4. op Eenmanszaken en als aandeelhouder:in en directeur:in identiek zijn, extra:

 • de laatst beschikbare Belastingaanslag van de persoon die eigenaar is van de onderneming of van de aandeelhouders:in

De uitdrukking die vaak wordt gebruikt in Duitsland Waarschuwing is helaas erg onnauwkeurig en staat voor een breed scala aan juridische zaken die weinig te maken hebben met de eisen die worden gesteld in verbodsprocedures volgens de EU-richtlijn inzake acties van de Unie. Er zijn bijvoorbeeld waarschuwingen op grond van het arbeidsrecht of het huurrecht. Recentelijk worden aanmaningen ook "waarschuwingsbrieven" genoemd.

De terminologie "Brief met staakt-het-vuren" is daarentegen veel duidelijker. De term "Raadpleging" (of "overleg om een geschil te voorkomen") vloeit voort uit het relevante Gemeenschapsrechtelijk vereiste, namelijk de EU-richtlijn inzake collectief verhaal en wordt in alle EU-lidstaten goed begrepen (zie artikel 8 van de Richtlijn: fr: "consultations avec le professionnel concerné afin que celui-ci mette fin à l'infraction"; en: "consultations avec le trader concerné avec pour objectif de ce trader de mettre fin à l'infraction").

Ja, maar alsjeblieft niet bij ons. Als je boos bent over een concurrent, staat het je vrij om contact op te nemen met een gekwalificeerde handelsverenigingen om lid te worden en hun klacht daar in te dienen. 

Op de website van het Federaal Bureau voor Justitie vind je een Lijst van gekwalificeerde handelsverenigingen.

Over de financiering van onze procedures zijn we transparant. We vermelden de financiering van de respectieve procedures in de vorderingen of in de verzoeken om voorlopige maatregelen.

We rapporteren ook over de financiering van een procedure op de transparantiepagina voor de betreffende procedure op https://cases.euroconsum.eu.

We financieren vrijwel alle procedures uit eigen middelen. Zelden financieren we een zaak via crowdfunding. Als er specifieke financiering door derden wordt opgehaald voor een zaak, wordt de derde partij of de financier van het proces bekendgemaakt.

Onze vereniging wordt gefinancierd door donaties, subsidies, lidmaatschapsgelden en overheidssubsidies. Er is een Transparantierapport naar dit.

Voor een consultatieprocedure declareren we ook forfaitaire kosten, die worden berekend volgens het principe van kostendekking.

We accepteren geen verklaring waarin de verantwoordelijkheid voor inbreuken in online archieven of cache-services (bijv. de zogenaamde Google-cache) algemeen wordt uitgesloten.

Met het oog op de eigenaardigheden van de werking van het internet, verklaren wij hierbij (herroepelijk) dat wij de volgende clausule hebben aanvaard en (ten minste tot nader order) zullen aanvaarden:

"De Vereniging verklaart dat zij inbreuken die na indiening van deze verklaring nog uitsluitend in online archieven of in cache-diensten (bijvoorbeeld de zogenaamde Google cache) worden aangetroffen, niet zal beschouwen als een inbreuk op deze verklaring tot staking en beëindiging. Aan deze toezegging is de voorwaarde verbonden dat de veelbelovende partij na de indiening van deze verklaring zonder onnodige vertraging alle noodzakelijke, vereiste en redelijke maatregelen neemt om de inbreuken uit online archieven of in cache-diensten (bijv. de zogenaamde Google-cache) te verwijderen".