Discriminatieprocedure tegen BREBAU GmbH

Na Artikel 13 van Richtlijn (EU) 2020/1828 (richtlijn representatieve acties van de EU) Gekwalificeerde entiteiten dienen op de website van de vereniging informatie te verstrekken over geplande en lopende verenigingsacties en over het resultaat van lopende verenigingsacties. Met deze publicatie voldoen we aan die eis. De verstrekte informatie geeft onze juridische visie weer bij het begin van de rechtszaak en is niet noodzakelijkerwijs identiek aan de juridische visie van de beslissende rechtbanken.

Onderwerp van de procedure

Onze vereniging onderzoekt claims vanuit de volgende gezichtspunten:

 • Schending van de marktgedragsregel, § 3a UWG in combinatie met § 19 AGG
 • Agressieve zakelijke praktijken
 • Schending van de algemene clausule van de UWG 1
 • Schending van de marktgedragsregel, § 3a UWG iVm § 15 DSGVO u.A.1
 • Onredelijke intimidatie 1

Naast Dwangmiddel ook Claims voor het afromen van winst naar de federale begroting en het initiëren van een of meer Model declaratoire actie(s) namens de betrokken kringen.

Zaak van de vereniging

Mediabericht (Radio Bremen, redactie Buten un Binnen) Link: Geheime documenten van Brebau: Flats in Bremen alleen voor blanken? Het artikel is ook beschikbaar op internet en geeft interne documenten weer (zie screenshot).

Omstandigheden en betrokken consumentengroepen

De zakelijke praktijk trof consumenten die...

 • de afgelopen jaren bij BREBAU een flat hebben aangevraagd, maar geen flat of een flat op de gewenste locatie hebben gekregen.
 • een BREBAU-appartement hebben bewoond of bewonen en voor wie discriminerende notities (bijv. KT, E40) in het gegevensverwerkingssysteem van BREBAU zijn opgeslagen.

Status van de procedure

De procedure is in voorbereiding. 2 Er werd een waarschuwing uitgevaardigd tegen BREBAU.

21.05.2021 BREBAU en haar raad van commissarissen zijn aangeschreven en geïnformeerd over de inleiding van de procedure en de juridische aspecten die daarbij een rol spelen en moeten worden onderzocht.

21.05.2021 De Bremen Staatscommissaris voor gegevensbescherming werd gecontacteerd.

21.05.2021 Er werd contact opgenomen met verschillende actoren uit het maatschappelijk middenveld als verdere vertegenwoordigers van de belanghebbenden.

22.05.2021 Het management van BREBAU werd vrijgelaten.

25.05.2021 BREBAU reageert vruchteloos op onze brief van 21.05.2021 over deze kwestie en laat de gestelde termijn voor een minnelijke schikking verstrijken.

01.06.2021 Onze vereniging brengt een Staak- en verbodsbrief aan BREBAU uit. Daarin wordt het bedrijf opgeroepen om zich in de toekomst te onthouden van discriminatie op de woningmarkt en illegale gegevensopslag bij het vermijden van een boete van ten minste € 10.000 voor elk geval van verwijtbare overtreding.

02.06.2021 Het Openbaar Ministerie in Bremen zoekt BREBAU, volgens de Weser Kurier..

18.01.2023 Mondelinge hoorzitting voor de regionale rechtbank van Bremen

18.01.2023 De BREBAU na een rechtszitting van enkele uren (Onderbouwing in formulering [PDF]). Het is BREBAU verboden om in de toekomst te discrimineren op straffe van de wet. Het verbod omvat specifiek:

[BREBAU] onthoudt zich van ...

1.1
het verzamelen en/of opslaan en/of verwerken van gegevens over huurders van verweerder en/of personen die zich bij verweerder aanmelden voor het sluiten van een woonhuurovereenkomst (aspirant-huurders), waaruit conclusies kunnen worden getrokken over godsdienstige gezindheid en/of etniciteit of afkomst (inclusief zogenaamd "ras") en/of geslacht,
als dit wordt gedaan door gebruik te maken van

1.1.1
van de datum (= persoonsgebonden kenmerk) "E40" voor niet-blanke gelezen personen (zwarte mensen en/of "mensen van kleur" met inbegrip van mensen uit Bulgarije en Roemenië en met inbegrip van leden van de etnische groepen "Sinti" en "Roma")
en/of

1.1.2
van de datum (= persoonsgebonden kenmerk) "KT11" voor mensen die een hoofddoek (hijab) dragen
en/of

1.2
Een handelspraktijk instellen en/of in stand houden en/of door de vingers zien waarbij aan twee personen die zich als kandidaat-huurder aanbieden en die allebei van hetzelfde geslacht zijn, wordt gevraagd of zij de woonruimte als een appartement delende echtpaar of als een echtpaar zoeken.
en/of

1.3
Een commerciële praktijk vaststellen en/of in stand houden en/of zich daarin berusten waarbij kenmerken zoals die in Clausule 1.1 (namelijk: "E 40" en "KT") verborgen worden gehouden voor bekendmaking aan betrokkenen zodat de (valse) indruk wordt gewekt dat ze niet aanwezig zijn,
wanneer dit wordt gedaan zoals in de volgende instructie:

"Belangrijke informatie over het notitieveld: als een klant om de gegevens vraagt, is het mogelijk om het scherm te laten zien,

Voordat dit gebeurt, moet het hele notitieveld worden geselecteerd (zie afbeelding): druk tegelijkertijd op ctrl + c, verwijder nu alles,

Druk nadat de persoon het notitieveld heeft gezien op ctrl + z, dan verschijnen de notities weer".
en/of

1.4
het nagaan van het vorige adres van personen die zich bij verweerder en/of een door verweerder ingeschakelde derde melden voor de verkoop van woonruimte op de relevante markt voor het sluiten van een huurovereenkomst met verweerder voor woonruimte (aspirant-huurders) het nagaan of er op dat adres een instelling is die hulp of ondersteuning biedt aan mensen met een beperking en/of een therapie-instelling,
als dit gebeurt zoals in het "slechte adressen" bestand
[Opmerking: Op dit punt is een afbeelding van de "Slechte Adressen" lijst ingevoegd].
en/of

1.5
Het op gestructureerde wijze vastleggen van personen die zich tot verweerder en/of een door verweerder ingeschakelde derde voor de verkoop van woonruimte op de relevante markt wenden om met verweerder een huurovereenkomst voor woonruimte te sluiten (aspirant-huurders) op basis van hun afkomst en/of etniciteit en/of zogenaamd "ras",
als dit gebeurt zoals in een schriftelijke instructie van de verweerder onder het kopje "Wat moet worden gevraagd" door de instructie "hoofddoek, indien aanwezig - afkorting KT" en/of "E40 (zwart)".
en/of

1.6
"doelgroepen" definiëren in de context van marketing van huisvesting, een doelgroep definiëren op een manier die niet-blanke gelezen mensen uitsluit,
als dit gebeurt, zoals in de notitie "Doelgroepdefinitie", d.d. 30.9.2019, door "kE40 - geen Mensen van Kleur" te definiëren (dit omvat Sinti en Roma, Bulgaren en Roemenen).
en/of
als dit wordt gedaan door de woorden "niet voor zwarten" toe te voegen aan woningaanbiedingen.

[Opmerking: de rechtbank besliste in dit verband:].
De verweerder wordt bedreigd met een administratieve boete van maximaal €250.000,00 voor elk geval van overtreding van de verplichtingen tot het staken van inbreuken onder nr. 1 van de schikking van 18 januari 2023, of met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden.

We hebben je nodig voor titelbewaking

Dat moet je weten:

 • Er is Geen staatsagentschapdie erop toeziet dat BREBAU zich aan deze verplichtingen houdt. Alleen onze vereniging kan actie ondernemen tegen BREBAU onder deze titel.
 • Voor het toezicht zijn we afhankelijk van jouw hulp. Als je hoort over discriminatie door de BREBAU Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen. Je kunt ook contact opnemen met een vereniging die jouw belangen behartigt, die ons dan kan informeren. Wij zullen je zaak bekijken en indien mogelijk een sanctie tegen BREBAU aanvragen.
 • Als je werkt voor of met een vereniging die de belangen behartigt van mensen die te maken hebben met discriminatie, laten we dan contact opnemen.

Deze procedure wordt gedeeltelijk ondersteund door Crowdfunding in staat stelt...

Onze vereniging heeft geen financieel voordeel bij de uitkomst van deze procedure. Bovendien voeren we deze procedure op eigen risico. De BREBAU-bijdrage dekt slechts een deel van de werkelijk gemaakte kosten. Met je donatie steun je deze procedure:

Donatierekening: DE79 5205 0353 0011 8088 51 (Spaarbank Kassel)
Beoogd gebruik: BREBAU


 1. Bijgewerkt/gewijzigd op: 01.06.2021. ↩︎
 2. Bijgewerkt/gewijzigd op: 02.06.2021. ↩︎
 3. Bijgewerkt/bewerkt op: 21.05.2023.

Afbeelding: Radio Bremen, Buten un Binnen: Verspermann, Bruneé

EuroConsum e.V.

Onze Werk heeft je nodig...

Denk je dat je bij dit bedrijf een soortgelijke overtreding hebt gevonden? Wij zijn geïnteresseerd! Je kunt Meld een volgende overtreding bij BREBAU. We zullen je rapport controleren en, indien nodig, de boete opleggen aan het bedrijf. Boetes uit regelgeving vloeien naar de staatskas naar.

Hint: Volgens art. 13 van de EU-richtlijn betreffende acties door belangenbehartigers moet elke consumentenvereniging met rechtsbevoegdheid (de zogenaamde "bevoegde entiteit") op haar website informatie verstrekken over de ingestelde acties door belangenbehartigers, de procedurele status ervan en de resultaten van de acties door belangenbehartigers.

BREBAU

Schlachte 12-14, 28195 Bremen

Betrokken consumentengroepen...

Personen die bepaalde discriminerende kenmerken hebben (en met wie deze personen een emotionele en duurzame band hebben) en die bij BREBAU (Bremen) een aanvraag hebben ingediend voor een appartement voor privédoeleinden.

Beeldrechten
Meer foto's...