Als verenigingen van het EuroConsum netwerk treden we in het openbaar op en formuleren we eisen aan politiek en bedrijfsleven. Daarmee nemen we verantwoordelijkheid in en voor onze samenleving. Daarbij maken we onszelf lastig, vooral bij bepaalde bedrijven en de vertegenwoordigers van zakelijke belangenorganisaties die de belangen van hun leden (special interests) behartigen. We zien dit sportief en zijn er ook een beetje trots op. Het zou immers ook bedenkelijk zijn als we uitgerekend door hen geprezen zouden worden.

 • De Europese eenwording staat garant voor vrede en veiligheid in Europa, maar gaat ook gepaard met een grenzeloze macht van trans- en internationale bedrijven. 
 • De realiteit van de Europese Unie en de interne markt moet worden erkend, zodat de rechten van consumenten in deze context effectief kunnen worden beschermd. 
 • Wij zien ons werk als geworteld in de traditie van het feminisme. Ons werk is pro-lgbtiq en antiracistisch. 
 • We pleiten voor op feiten gebaseerd beleid.

 

We zijn transparantie verschuldigd aan het publiek in wiens arena we ons begeven in het geschil over consumentenrechten. Worden we betaald door bedrijven? Streven we echt een verborgen agenda na? Zitten er in feite industriële belangen achter ons werk? Deze vragen zijn legitiem en we beantwoorden ze graag:

In de lidstaten

Corentin Béchade (CC:BY-SA)

EuroConsum, België

EuroConsum AISBL is een internationale vereniging zonder winstoogmerk iVoG/internationale Vereniging zonder winstoogmerk, association international sans but lucratif, AISBL naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar statuten verbieden haar al om winst te maken. De statuten kunnen worden geraadpleegd na publicatie in het Belgisch Staatsblad. (Statuten: EuroConsumAISBL.pdf, volgt nog).

zetel en tegelijkertijd vertegenwoordiging in de zetel van de Commissie:

EuroConsum
Rnd. Punt Schuman 6
Brussel, 1040
België

eu@euroconsum.eu

De activa van de vereniging waren niet Er werd een insolventieprocedure geopend en de vereniging werd niet insolvent verklaard.

EuroConsum, D-A-LU

EuroConsum e.V. (tot 2023: Deutscher Konsumentenbund e.V.) is een geregistreerde vereniging naar Duits recht, geregistreerd bij de rechtbank van Darmstadt (Duitsland), VR 84031. Van hieruit worden de werkzaamheden in de zogenaamde "D-A-LU" staten (Duitsland, Oostenrijk) georganiseerd.

De vereniging streeft uitsluitend doelen zonder winstoogmerk na volgens de Duitse belastingwet en is sinds 2012 geregistreerd in de lijst van gekwalificeerde instellingen van het Duitse Federale Bureau voor Justitie. Je kunt de statuten bekijken (EuroConsumEV.pdf, volgt).

De stoel is:

EuroConsum e.V.
Arheilger Weg 11
64380 Rossdorf
Duitsland
de@euroconsum.eu

De activa van de vereniging waren niet Er werd een insolventieprocedure geopend en de vereniging werd niet insolvent verklaard.

MichalPL (CC:BY-SA)

EuroConsum, Polen

EuroConsum, Polska, is momenteel bezig met de oprichtingsprocedure. Het doel is om eind 2023 of begin 2024 rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

 

EuroConsum, Polska, jest obecnie w trakcie zakładania. Poszukujemy lokali. Chętnie podzielimy się przestrzenią z organizacją pozarządową, której bliskie są nasze cele. Jeśli mają Państwo przestrzeń, którą chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie nam krótkiego e-maila!

De "Juridische dienst

Voor de verenigingen van het EuroConsum-netwerk, EuroConsum AISBL (België) en EuroConsum e.V. (Duitsland), onderhoudt de Duitse afdeling van het EuroConsum e.V. netwerk een afdeling procesvoering voor het hele EU-gebied, die de procedures beheert of coördineert. De "Service Juridique" kan per post worden bereikt op het volgende adres:

EuroConsum e.V.
Karthäuserstraat 7-9
34117 Kassel
Duitsland

legal@euroconsum.eu

De medewerkers van de afdeling Procesvoering spreken verschillende talen van de Europese Unie, waaronder Duits, Engels, Nederlands, Pools, Slowaaks en Tsjechisch. 

Er is echter niet noodzakelijkerwijs altijd een persoon beschikbaar voor elke zaak die een specifieke taal beheerst. De betreffende ledenvereniging voert procedures in een van de officiële talen van de EU; in de regel is dit de taal waarin het bedrijf zich tot de consumenten richt (of had moeten richten). Een verweerschrift in een procedure en in het bijzonder een eventuele verklaring tot staking wordt daarom verwacht in de taal waarin de vereniging het bedrijf aanspreekt. De taal van de procedure wordt genoteerd in de brieven. 

De principes van ons werk

Onafhankelijkheid

De EuroConsum verenigingen, in het bijzonder EuroConsum AISBL, België, en EuroConsum e.V., Duitsland, staan (consumenten uitgezonderd) niet onder invloed van personen die een economisch belang hebben bij het instellen van een verenigingsactie. Om beïnvloeding door personen (in het bijzonder ondernemers) die een economisch belang hebben bij het instellen van een actie door een vereniging uit te sluiten en om belangenconflicten tussen de EuroConsum verenigingen, hun financiers en consumentenbelangen te voorkomen, geldt het volgende voor de verenigingen:

 • Geen enkel lid van een bestuursorgaan van een vereniging mag werken als advocaat of voor een advocatenkantoor in opdracht van de vereniging.
 • Er mag geen nauwe persoonlijke of familierelatie bestaan tussen leden van een bestuursorgaan en personen die door de Vereniging zijn aangesteld om procedures te voeren (met inbegrip van personen die werken voor een aangesteld advocatenkantoor).
 • Procedures in het algemeen belang worden uitgevoerd met eigen middelen. In zeldzame gevallen is er sprake van financiering door derden. De verenigingen geven informatie over de financieringsbron zowel in procedures voor autoriteiten of rechtbanken als in het kader van de verplichte publicaties voor het voeren van procedures.
 • Als een beroepsprocedure (art. 9 EU-richtlijn inzake representatieve acties) wordt gefinancierd met middelen van derden, zal de vereniging in een aparte en gedocumenteerde procedure onderzoeken of de financier (of een andere persoon van wie de financier afhankelijk is) concurreert met de tegenpartij. Als er twijfel blijft bestaan nadat deze procedure is afgerond, zal de vereniging de financiering weigeren.
 • Elke vorm van smeergeld is verboden.
 
Bovendien heeft het netwerk de volgende aanvullende regels voor zijn werk aangenomen: 
 • De verenigingen streven naar geweldloze communicatie en een lage hiërarchische structuur binnen ons netwerk. 
 • Leden van bestuursorganen streven naar consensus over het beheer van zaken met de mensen die het werk doen (werknemers) en voor wiens bescherming het wordt gedaan (belanghebbenden). 
 • We respecteren een moreel gerechtvaardigd veto.
 
 
 

Beloningsprincipes

Wat verdien je eigenlijk bij een EuroConsum-vereniging? De vraag is legitiem: de beloning is gericht op de Beloning in overheidsdienst. Het volgende is van toepassing:

Tot 2023De beloning van de mensen die in onze vereniging werken is gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst voor de openbare dienst (TVöD; meestal zonder toeslagen) in de versie voor de deelstaat Hessen (TV-L Hesse), gebaseerd op een 39-urige werkweek.

Van 2023De beloning van de personen die in de verenigingen werken, is gebaseerd op de Bezoldiging van "arbeidscontractanten van de Europese Commissie in de functiegroepen III en IV (meestal zonder toeslagen).

Daarnaast:

 • Vrijwilligers krijgen werkmateriaal en een onkostenvergoeding (vooral reiskosten, zie hieronder). Af en toe ontvangen ze een onkostenvergoeding (vooral als ze al vele jaren regelmatig werken) in het kader van de belasting- en non-profitwetgeving van de lidstaten, in Duitsland in het bijzonder § 3 Nr. 26 EStG (Inkomstenbelastingwet).

 • Reiskosten worden betaald analoog aan de Reiskostenwet van de staat Hessen vergoed in overeenstemming met de reiskostenvergoedingen voor werknemers in overheidsdienst van de staat Hessen. In het geval van treinreizen zijn de regels van de Hessische reiskostenwet van toepassing.

 • Iedereen die regelmatig namens ons reist, kan een BahnCard van Deutsche Bahn AG (of een andere spoorwegmaatschappij) krijgen als dat economisch zinvol is.

 • Er zijn geen bedrijfsauto's; in plaats daarvan zijn er raamovereenkomsten met twee Car-Sharing providers.

 • Reizen tussen EU-lidstaten moet per spoor.

Financiering

Het netwerk genereert inkomsten uit verschillende bronnen, waaronder: Donaties, lidmaatschapsgelden, sponsoring, projectfinanciering, deelname, onkostenvergoeding voor juridische vervolging, contractuele boetes en vergoeding van kosten na gewonnen rechtszaken. Inkomsten uit juridische vervolging worden gebruikt om de kosten van de afdeling procesvoering te dekken; deze dekten echter slechts de werkelijke kosten in 2 jaar van 2012 tot 2022. Het tekort wordt daarom regelmatig gecompenseerd door subsidies uit vrije fondsen.

De grootste post is regelmatig het inkomen uit onze bedrijfsinvesteringen, waarmee we technische oplossingen, advies en diensten leveren aan andere gekwalificeerde instellingen en maatschappelijke groepen.

Donaties, grote giften en bedrijfsdonaties

Daarom publiceren we hier zakelijke donaties (vanaf een bedrag van € 1,00) en grote donaties (ook van particulieren, vanaf een bedrag van meer dan € 10.000) volgens de principes die gelden voor Partijdonaties in Duitsland van toepassing zou zijn als we onder de Wet financiering politieke partijen zouden vallen.

We publiceren echter Grote donaties al vanaf een bedrag van meer dan € 10.000. Donaties van "aangesloten" donateurs (bijv. meerdere bedrijven van dezelfde bedrijfsgroep of gelieerde bedrijven) en donaties van leden van dezelfde families worden bij elkaar opgeteld en gepubliceerd als ze een totaalbedrag van meer dan € 10.000 bereiken.

Contante donaties en donaties in natura worden vermeld. In het geval van donaties in natura wordt geprobeerd een marktwaarde te bepalen (reële-waardeprincipe).

De "gedoneerde werktijd" van onze vrijwilligers. Deze laatste bedragen regelmatig meer dan € 700.000. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 werd de waarde telkens vastgesteld (2015: € 724.000, 2016: € 792.000; 2017: € 745.000).

 

2015

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2016

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2017

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   2 2.276,55 1
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2018

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2019

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2020

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2021

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  

2022

    Aantal EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donateurs   0 0,00  
  waarvan van handelsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donoren (totaal) 0 0,00  


  1. Donatie in naturaMicrosoft Corp.; twee pakketten met softwarelicenties met korting; in beide gevallen werd een eigen bijdrage van € 185,64 incl. btw betaald (totale waarde van het voordeel: 2.733,99 US$; waarde in EUR per 29.12.2017). De ontvanger was: Deutscher Konsumentenbund e.V. (nu: EuroConsum e.V.)↩︎