Als verenigingen van het EuroConsum netwerk treden we in het openbaar op en formuleren we eisen aan politiek en bedrijfsleven. Daarmee nemen we verantwoordelijkheid in en voor onze samenleving. Daarbij maken we onszelf lastig, vooral bij bepaalde bedrijven en de vertegenwoordigers van zakelijke belangenorganisaties die de belangen van hun leden (special interests) vertegenwoordigen. We zien dit sportief en zijn er ook een beetje trots op. Het zou immers ook bedenkelijk zijn als we uitgerekend door hen geprezen zouden worden.

 • De Europese eenwording staat garant voor vrede en veiligheid in Europa, maar gaat ook gepaard met een onbegrensde macht van trans- en internationale bedrijven. 
 • De realiteit van de Europese Unie en de interne markt moet worden erkend, zodat de rechten van de consument in dit verband doeltreffend kunnen worden beschermd. 
 • Wij zien ons werk als geworteld in de traditie van het feminisme. Ons werk is pro-lgbtiq en anti-racistisch. 
 • Wij pleiten voor op feiten gebaseerd beleid.

 

We zijn transparantie verschuldigd aan het publiek in wiens arena we ons begeven in het geschil over consumentenrechten. Worden we betaald door bedrijven? Streven we werkelijk een verborgen agenda na? Zitten er in feite industriële belangen achter ons werk? Deze vragen zijn legitiem en we beantwoorden ze graag:

In de lidstaten

Corentin Béchade (CC:BY-SA)

EuroConsum, België

EuroConsum AISBL is een internationale vereniging zonder winstoogmerk iVoG/internationale Vereniging zonder winstoogmerk, association international sans but lucratif, AISBL naar Belgisch recht met zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar statuten verbieden haar reeds om winst te maken. De statuten kunnen worden geraadpleegd na publicatie in het Belgisch Staatsblad. (Statuten: EuroConsumAISBL.pdf, volgt nog).

zetel en tegelijkertijd vertegenwoordiging in de zetel van de Commissie:

EuroConsum
Rnd. Punt Schuman 6
Brussel, 1040
België

eu@euroconsum.eu

De activa van de vereniging waren niet De insolventieprocedure werd geopend en de vereniging werd niet insolvent verklaard.

EuroConsum, D-A-LU

EuroConsum e.V. (tot 2023: Deutscher Konsumentenbund e.V.) is een geregistreerde vereniging naar Duits recht, geregistreerd bij de rechtbank van Darmstadt (Duitsland), VR 84031. Van hieruit worden de werkzaamheden in de zogenaamde "D-A-LU" staten (Duitsland, Oostenrijk) georganiseerd.

De vereniging streeft uitsluitend doelen zonder winstoogmerk na volgens de Duitse belastingwet en is sinds 2012 geregistreerd in de lijst van gekwalificeerde instellingen van het Duitse Federale Bureau voor Justitie. Je kunt de statuten bekijken (EuroConsumEV.pdf, volgt).

Zitplaats is:

EuroConsum e.V.
Arheilger Weg 11
64380 Rossdorf
Duitsland
de@euroconsum.eu

De activa van de vereniging waren niet De insolventieprocedure werd geopend en de vereniging werd niet insolvent verklaard.

MichalPL (CC:BY-SA)

EuroConsum, Polska

EuroConsum, Polska, is momenteel in oprichting. Het streven is om eind 2023 of begin 2024 rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

 

EuroConsum, Polska, jest obecnie w trakcie zakładania. Poszukujemy lokali. Chętnie podzielimy się przestrzenią z organizacją pozarządową, której bliskie są nasze cele. Jeśli mają Państwo przestrzeń, którą chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie nam krótkiego e-maila!

De "Service Juridique

Voor de verenigingen van het EuroConsum netwerk, EuroConsum AISBL (België) en EuroConsum e.V. (Duitsland), onderhoudt de Duitse afdeling van het EuroConsum e.V. netwerk een afdeling procesvoering voor het hele EU-gebied, die de procedures beheert of coördineert. De "Service Juridique" kan per post worden bereikt op het volgende adres:

EuroConsum e.V.
Karthäuserstraat 7-9
34117 Kassel
Duitsland

legal@euroconsum.eu

De medewerkers van de afdeling procesvoering spreken verschillende talen van de Europese Unie, waaronder Duits, Engels, Nederlands, Pools, Slowaaks en Tsjechisch. 

Er is echter niet altijd voor elke zaak een persoon beschikbaar die een specifieke taal beheerst. De respectieve ledenvereniging voert procedures in een van de officiële talen van de EU; in de regel is dit de taal waarin het bedrijf zich tot de consumenten richt (of had moeten richten). Een pleidooi voor een procedure en met name een eventuele stakingsverklaring wordt daarom verwacht in de taal waarin de vereniging het bedrijf aanspreekt. De taal van de procedure wordt in de brieven genoteerd. 

De principes van ons werk

Onafhankelijkheid

De EuroConsum-verenigingen, in het bijzonder EuroConsum AISBL, België, en EuroConsum e.V., Duitsland, staan (met uitzondering van consumenten) niet onder invloed van personen die een economisch belang hebben bij het instellen van een verenigingsvordering. Teneinde beïnvloeding door personen (met name ondernemers) die een economisch belang hebben bij het instellen van een verenigingsactie uit te sluiten en belangenconflicten tussen de EuroConsum verenigingen, hun financiers en consumentenbelangen te voorkomen, geldt voor de verenigingen het volgende:

 • Geen enkel lid van een bestuursorgaan van een vereniging mag werken als advocaat of voor een advocatenkantoor in opdracht van de vereniging.
 • Tussen leden van een bestuursorgaan en personen die door de Vereniging zijn aangesteld om procedures te voeren (met inbegrip van personen die voor een aangesteld advocatenkantoor werken) mogen geen nauwe persoonlijke of familierelaties bestaan.
 • Procedures in het algemeen belang worden gevoerd met eigen middelen. In zeldzame gevallen is er sprake van financiering door derden. De verenigingen verstrekken informatie over de financieringsbron, zowel in procedures voor autoriteiten of rechtbanken als in het kader van de verplichte publicaties voor het voeren van procedures.
 • Als een beroepsprocedure (art. 9 EU-richtlijn inzake representatieve acties) wordt gefinancierd met middelen van derden, zal de vereniging in een afzonderlijke en gedocumenteerde procedure onderzoeken of de financier (of een andere persoon van wie de financier afhankelijk is) concurreert met de tegenpartij. Als er na afloop van deze procedure twijfel blijft bestaan, zal de vereniging de financiering weigeren.
 • Elke vorm van terugslag is verboden.
 
Voorts heeft het netwerk de volgende aanvullende regels voor zijn werkzaamheden vastgesteld: 
 • De verenigingen streven naar geweldloze communicatie en een lage hiërarchische structuur binnen ons netwerk. 
 • Leden van bestuursorganen streven naar een consensuele bedrijfsvoering met de mensen die het werk doen (werknemers) en voor wiens bescherming het wordt gedaan (belanghebbenden). 
 • Wij respecteren een moreel gerechtvaardigd veto.
 
 
 

Beloningsprincipes

Wat verdient men eigenlijk bij een EuroConsum-vereniging? De vraag is legitiem: de beloning is gericht op de Beloning in overheidsdienst. Het volgende is van toepassing:

Tot 2023De beloning van de personen die in onze vereniging werken is gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst van de openbare dienst (TVöD; meestal zonder toeslagen) in de versie voor de deelstaat Hessen (TV-L Hesse), gebaseerd op een 39-urige werkweek.

Van 2023De bezoldiging van de personen die in de verenigingen werken is gebaseerd op de Bezoldiging van "arbeidscontractanten van de Europese Commissie in de functiegroepen III en IV (meestal zonder toeslagen).

Bovendien:

 • Vrijwilligers krijgen werkmateriaal en een onkostenvergoeding (vooral reiskosten, zie hieronder). Af en toe ontvangen ze een onkostenvergoeding (vooral als ze al vele jaren regelmatig werken) in het kader van de belasting- en non-profit wetgeving van de lidstaten, in Duitsland met name § 3 nr. 26 EStG (wet op de inkomstenbelasting).

 • Reiskosten worden betaald naar analogie van de Reiskostenwet van de deelstaat Hessen vergoed overeenkomstig de reiskostenregeling voor werknemers in overheidsdienst van de deelstaat Hessen. In het geval van treinreizen zijn de voorschriften van de Hessische reiskostenwet van toepassing.

 • Iedereen die regelmatig voor ons reist kan een BahnCard van Deutsche Bahn AG (of een andere spoorwegvervoerder) krijgen als dat economisch zinvol is.

 • Er zijn geen bedrijfsauto's; in plaats daarvan zijn er raamovereenkomsten met twee aanbieders van Car-Sharing.

 • Reizen tussen EU-lidstaten moet per spoor.

Financiering

Het netwerk genereert inkomsten uit verschillende bronnen, waaronder: Donaties, lidmaatschapsgelden, sponsoring, projectfinanciering, deelname, vergoeding van kosten voor juridische vervolging, contractuele boetes en vergoeding van kosten na gewonnen rechtszaken. Inkomsten uit gerechtelijke vervolging worden gebruikt om de kosten van de afdeling procesvoering te dekken; ze dekten echter slechts in 2 jaar van 2012 tot 2022 de werkelijke kosten. Het tekort wordt daarom regelmatig gecompenseerd door subsidies uit vrije fondsen.

De grootste afzonderlijke post vormen regelmatig de inkomsten uit onze bedrijfsinvesteringen, waarmee we technische oplossingen en advies en diensten leveren aan andere gekwalificeerde instellingen en maatschappelijke groeperingen.

Donaties, grote giften en bedrijfsgiften

Daarom publiceren we hier bedrijfsgiften (vanaf een bedrag van € 1,00) en grote giften (ook van particulieren, vanaf een bedrag van meer dan € 10.000) volgens de principes die gelden voor Partijdonaties in Duitsland van toepassing zou zijn als wij onder de Wet financiering politieke partijen zouden vallen.

We publiceren echter Grote donaties al vanaf een bedrag van meer dan € 10.000. Donaties van "gelieerde" donateurs (bv. verschillende bedrijven van dezelfde ondernemingsgroep of gelieerde bedrijven) en donaties van leden van dezelfde families worden bij elkaar opgeteld en gepubliceerd als ze een totaalbedrag van meer dan € 10.000 bereiken.

Er wordt melding gemaakt van donaties in geld en donaties in natura. Bij schenkingen in natura wordt getracht een marktwaarde vast te stellen (beginsel van de reële waarde).

De "gedoneerde werktijd" van onze vrijwilligers. Dit laatste bedraagt regelmatig meer dan € 700.000. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 werd de waarde telkens vastgesteld (2015: € 724.000, 2016: € 792.000; 2017: € 745.000).

 

2015

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2016

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2017

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   2 2.276,55 1
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2018

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2019

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2020

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2021

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  

2022

    Nummer EUR Opmerking
Zakelijke donaties   0 0,00  
Grote donoren   0 0,00  
  waarvan van beroepsverenigingen      
  waarvan van bedrijven 0 0,00  
  waarvan van particulieren 0 0,00  
  Grote donateurs (totaal) 0 0,00  


  1. Donatie in naturaMicrosoft Corp.; twee pakketten met softwarelicenties met korting; in beide gevallen werd een eigen bijdrage van € 185,64 incl. BTW betaald (totale waarde van het voordeel: 2.733,99 US$; waarde in EUR per 29.12.2017). De ontvanger was: Deutscher Konsumentenbund e.V. (nu: EuroConsum e.V.).↩︎