Jako sdružení sítě EuroConsum vystupujeme na veřejnosti a formulujeme požadavky vůči politice a podnikům. Tím přebíráme odpovědnost v naší společnosti a za ni. Přitom si děláme nepříjemnosti, zejména s některými podniky a zástupci podnikatelských zájmových skupin, kteří zastupují zájmy svých členů (zvláštní zájmy). Vnímáme to sportovně a jsme na to také trochu hrdí. Koneckonců by bylo také sporné, kdyby nás ze všech lidí chválili právě oni.

 • Evropské sjednocení je zárukou míru a bezpečnosti v Evropě, ale jde ruku v ruce s neomezenou mocí nadnárodních a mezinárodních společností. 
 • Je třeba uznat a uznat realitu Evropské unie a jednotného trhu, aby bylo možné v této souvislosti účinně chránit práva spotřebitelů. 
 • Naše práce je zakořeněna v tradici feminismu. Naše práce je pro-lgbtiq a antirasistická. 
 • Prosazujeme politiku založenou na důkazech.

 

Veřejnosti, do jejíž arény vstupujeme ve sporu o práva spotřebitelů, dlužíme transparentnost. Jsme placeni korporacemi? Skutečně sledujeme skrytou agendu? Jsou za naší prací ve skutečnosti průmyslové zájmy? Tyto otázky jsou oprávněné a rádi na ně odpovíme:

V členských státech

Corentin Béchade (CC:BY-SA)

EuroConsum, Belgie

EuroConsum AISBL je mezinárodní neziskové sdružení iVoG/internationale Vereniging zonder winstoogmerk, association international sans but lucratif, AISBL podle belgického práva se sídlem v regionu hlavního města Bruselu. Jeho stanovy mu již zakazují dosahovat zisku. Do stanov je možné nahlédnout po zveřejnění v belgickém úředním věstníku. (Statut: EuroConsumAISBL.pdf, bude následovat).

sídlo a zároveň zastoupení v sídle Komise:

EuroConsum
Rnd. Point Schuman 6
Brusel, 1040
Belgie

eu@euroconsum.eu

Majetek sdružení byl ne bylo zahájeno insolvenční řízení a na sdružení nebyl prohlášen úpadek.

EuroConsum, D-A-LU

EuroConsum e.V. (do roku 2023: Deutscher Konsumentenbund e.V.) je zapsaný spolek podle německého práva, registrovaný u Okresního soudu v Darmstadtu (Německo), VR 84031. Odtud je organizována činnost v tzv. státech "D-A-LU" (Německo, Rakousko).

Sdružení sleduje výhradně neziskové účely podle německého daňového zákoníku a od roku 2012 je zapsáno v seznamu kvalifikovaných institucí německého Spolkového úřadu pro spravedlnost. Můžete si prohlédnout stanovy (EuroConsumEV.pdf, následuje).

Sídlo je:

EuroConsum e.V.
Arheilger Weg 11
64380 Rossdorf
Německo
de@euroconsum.eu

Majetek sdružení byl ne bylo zahájeno insolvenční řízení a na sdružení nebyl prohlášen úpadek.

MichalPL (CC:BY-SA)

EuroConsum, Polsko

Společnost EuroConsum, Polska, je v současné době ve fázi zakládání. Cílem je získat právní subjektivitu do konce roku 2023 nebo začátkem roku 2024.

 

EuroConsum, Polska, jest obecnie w trakcie zakładania. Poszukujemy lokali. Chętnie podzielimy się przestrzenią z organizacją pozarządową, której bliskie są nasze cele. Jeśli mają Państwo przestrzeń, którą chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie nam krótkiego e-mailla!

"Service Juridique

Pro sdružení sítě EuroConsum, EuroConsum AISBL (Belgie) a EuroConsum e.V. (Německo) vede německá sekce sítě EuroConsum e.V. oddělení soudních sporů pro celou oblast EU, které řídí nebo koordinuje řízení. "Service Juridique" lze kontaktovat poštou na následující adrese:

EuroConsum e.V.
Karthäuser Street 7-9
34117 Kassel
Německo

legal@euroconsum.eu

Zaměstnanci oddělení soudních sporů hovoří několika jazyky Evropské unie, včetně němčiny, angličtiny, nizozemštiny, polštiny, slovenštiny a češtiny. 

Ne vždy je však pro každý případ k dispozici osoba, která daný jazyk ovládá. Příslušné členské sdružení vede řízení v jednom z úředních jazyků EU; zpravidla se jedná o jazyk, ve kterém se společnost obrací (nebo měla obracet) na spotřebitele. Výzva k zahájení řízení a zejména případné prohlášení o zastavení řízení se proto očekává v jazyce, v němž sdružení podnik oslovuje. Jazyk, v němž se řízení vede, je v dopisech zaznamenán. 

Zásady naší práce

Nezávislost

Sdružení EuroConsum, zejména EuroConsum AISBL, Belgie, a EuroConsum e.V., Německo, nejsou (s výjimkou spotřebitelů) pod vlivem osob, které mají ekonomický zájem na podání žaloby prostřednictvím sdružení. Aby se vyloučil vliv osob (zejména podnikatelů), které mají ekonomický zájem na podání žaloby sdružením, a aby se předešlo střetu zájmů mezi sdruženími EuroConsum, jejich finančníky a zájmy spotřebitelů, platí pro sdružení následující:

 • Žádný člen řídícího orgánu sdružení nesmí pracovat jako právník nebo pro advokátní kancelář pověřenou sdružením.
 • Mezi členy řídícího orgánu a osobami pověřenými Asociací vedením řízení (včetně osob pracujících pro pověřenou advokátní kancelář) nesmí existovat žádný blízký osobní nebo rodinný vztah.
 • Řízení v kolektivním zájmu se zpravidla provádí z vlastních prostředků. Ve výjimečných případech dochází k financování třetími stranami. Sdružení poskytují informace o zdroji financování jak v řízeních před úřady nebo soudy, tak v rámci povinných publikací pro vedení řízení.
 • Pokud je řízení o opravném prostředku (článek 9 směrnice EU o žalobách podaných v zastoupení) financováno z prostředků třetí strany, sdružení v samostatném a zdokumentovaném řízení prověří, zda financující osoba (nebo jiná osoba, na níž je financující osoba závislá) nekonkuruje protistraně. Pokud po ukončení tohoto řízení přetrvávají pochybnosti, sdružení financování odmítne.
 • Jakákoli forma zpětných plateb je zakázána.
 
Síť dále přijala následující dodatečná pravidla pro svou práci: 
 • Sdružení usilují o nenásilnou komunikaci a nízkou hierarchickou strukturu v rámci naší sítě. 
 • Členové řídících orgánů usilují o konsensuální řízení podniku s těmi, kteří práci vykonávají (zaměstnanci) a pro jejichž ochranu je vykonávána (zainteresované strany). 
 • Respektujeme morálně oprávněné veto.
 
 
 

Zásady odměňování

Kolik si vlastně člověk ve sdružení EuroConsum vydělá? Tato otázka je oprávněná: odměňování je orientováno na Odměňování ve veřejné službě. Platí následující:

Do roku 2023Odměňování osob pracujících v našem sdružení vychází z kolektivní smlouvy pro veřejnou službu (TVöD; obvykle bez příplatků) ve znění pro spolkovou zemi Hesensko (TV-L Hesse) při 39hodinovém pracovním týdnu.

Z 2023Odměny osob pracujících ve sdruženích se stanoví na základě Odměňování "smluvních zaměstnanců Evropské komise ve funkčních skupinách III a IV (obvykle bez příplatků).

Kromě toho:

 • Dobrovolníkům jsou poskytovány pracovní materiály a jsou jim propláceny výdaje (zejména cestovní výdaje, viz níže). Příležitostně dostávají příspěvek na výdaje (zejména pokud pracují pravidelně po mnoho let) v rámci daňových a neziskových zákonů členských států, v Německu zejména § 3 č. 26 EStG (zákon o dani z příjmu).

 • Cestovní výdaje se vyplácejí obdobně jako Zákon o cestovních výdajích spolkové země Hesensko propláceny v souladu s cestovními náhradami pro zaměstnance ve veřejných službách spolkové země Hesensko. V případě cestování po železnici se použijí ustanovení hesenského zákona o cestovních náhradách.

 • Každý, kdo pravidelně cestuje naším jménem, může získat kartu BahnCard od společnosti Deutsche Bahn AG (nebo jiného železničního dopravce), pokud to dává ekonomický smysl.

 • Služební vozy nejsou k dispozici, místo toho existují rámcové dohody se dvěma poskytovateli sdílení automobilů.

 • Cestování mezi členskými státy EU by mělo probíhat po železnici.

Financování

Síť generuje příjmy z různých zdrojů, včetně: Dary, členské příspěvky, sponzorství, financování projektů, spoluúčast, náhrady nákladů na soudní řízení, smluvní pokuty a náhrady nákladů po vyhraných soudních sporech. Příjmy z právního stíhání slouží k pokrytí nákladů na oddělení soudních sporů; skutečné náklady však pokryly pouze ve dvou letech od roku 2012 do roku 2022. Výpadek je proto pravidelně kompenzován dotacemi z volných prostředků.

Největší jednotlivou položkou jsou pravidelně příjmy z našich podnikových investic, jejichž prostřednictvím poskytujeme technická řešení a poradenství a služby dalším kvalifikovaným institucím a sociálním skupinám.

Dary, významné dary a firemní dary

Proto zde zveřejňujeme firemní dary (od částky 1,00 €) a velké dary (i od soukromých osob, od částky vyšší než 10 000 €) v souladu se zásadami, které platí pro Stranické dary v Německu by se na nás vztahoval zákon o financování politických stran.

Zveřejňujeme však Velké dary již od částky vyšší než 10 000 EUR. Dary od "přidružených" dárců (např. od několika společností ze stejné podnikové skupiny nebo přidružených společností) a dary od členů stejných rodin se sčítají a zveřejňují, pokud dosáhnou celkové částky vyšší než 10 000 EUR.

Uvedeny jsou peněžní a věcné dary. V případě věcných darů se snažíme stanovit tržní hodnotu (princip reálné hodnoty).

Nicméně, "darovaná pracovní doba" našich dobrovolníků. Ta pravidelně dosahuje více než 700 000 EUR. Za roky 2015 až 2017 byla tato hodnota stanovena vždy (2015: 724 000 EUR, 2016: 792 000 EUR; 2017: 745 000 EUR).

 

2015

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2016

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2017

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   2 2.276,55 1
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2018

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2019

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2020

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2021

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  

2022

    Číslo EUR Poznámka
Firemní dary   0 0,00  
Hlavní dárci   0 0,00  
  z toho od obchodních sdružení      
  z toho od společností 0 0,00  
  z toho od jednotlivců 0 0,00  
  Hlavní dárci (celkem) 0 0,00  


  1. Věcný darMicrosoft Corp.; dva balíčky se zvýhodněnými softwarovými licencemi; v obou případech byl zaplacen osobní příspěvek ve výši 185,64 EUR včetně DPH (celková hodnota plnění: 2 733,99 US$; hodnota v EUR ke dni 29. 12. 2017). Příjemcem byl: Deutscher Konsumentenbund e.V. (nyní: EuroConsum e.V.).↩︎