Zásady ochrany osobních údajů a souhlasy

Obsah
1. objektivní a odpovědný orgán
2. základní informace o zpracování dat
3. zpracování osobních údajů
4. shromažďování přístupových údajů
5 Soubory cookie a měření dosahu
6. Google Analytics
7. sociální pluginy / tlačítka pro sdílení
8. integrace služeb a obsahu třetích stran
9. práva uživatelů a mazání
10. změny zásad ochrany osobních údajů

1. objektivní a odpovědný orgán

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o druhu, rozsahu a účelu zpracování (včetně shromažďování, zpracování a používání a získávání souhlasu) osobních údajů v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahu (dále společně jen "online nabídka" nebo "webové stránky"). Prohlášení o ochraně osobních údajů platí bez ohledu na domény, systémy, platformy a zařízení (např. stolní nebo mobilní), na kterých je online nabídka realizována.

Poskytovatelem online nabídky a subjektem odpovědným podle zákona o ochraně osobních údajů je

Německý svaz spotřebitelů (Deutscher Konsumentenbund e.V.), Arheilger Weg 11, 64380 Roßdorf
Telefon +49 6154 6039754-0, fax +49 6154 6039754-9
Představenstvo: Iwona Szczeblewski, tamtéž; sídlo: Roßdorf

(dále jen "poskytovatel", "my" nebo "nás"). Kontaktní údaje naleznete v naší tiráži.

Pojem "uživatelé" zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky.

2. základní informace o zpracování dat

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu se zásadami hospodárného nakládání s údaji a zamezení jejich zpracování. To znamená, že údaje uživatele zpracováváme pouze v případě, že k tomu existuje zákonné oprávnění (zejména pokud jsou údaje vyžadovány nebo zákonem předepsány pro poskytování našich služeb / online služeb) nebo pokud byl udělen souhlas.

Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření v souladu s nejnovějšími poznatky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů a chránili tak námi zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

Pokud se v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů používá obsah, nástroje nebo jiné prostředky od jiných poskytovatelů (dále společně jen "poskytovatelé třetích stran") a jejich sídlo je v zahraničí, předpokládá se, že dochází k předávání údajů do zemí, kde sídlí poskytovatelé třetích stran. K předávání údajů do třetích zemí dochází buď na základě zákonného povolení, souhlasu uživatele, nebo zvláštních smluvních doložek, které zaručují zákonem požadované zabezpečení údajů.

3. zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou kromě použití výslovně uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovávány pro následující účely na základě zákonných oprávnění nebo souhlasů uživatelů:

  • Poskytování, provádění, údržba, optimalizace a zabezpečení našich služeb, služeb a služeb pro uživatele;
  • Zajistit efektivní zákaznický servis a technickou podporu.

Tyto údaje jsou shromažďovány pouze při používání našich stránek, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu.

Údaje uživatelů předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné z důvodu smluvních nebo zákonných povinností.

Při kontaktu s námi (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ, že by se objevily další otázky.

Osobní údaje se vymažou, pokud splnily svůj účel a pokud neexistuje povinnost je uchovávat.

4. shromažďování přístupových údajů

Kromě toho shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Údaje o přístupu zahrnují název webové stránky, na kterou se přistupuje, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (pokud byl odeslán, dříve navštívenou stránku), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.

Údaje ze záznamů používáme bez přiřazení k osobě uživatele nebo jiného profilování v souladu s právními předpisy pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo na zpětnou kontrolu logovacích údajů, pokud existuje důvodné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních indicií.

5 Soubory cookie a měření dosahu

Tyto webové stránky samy o sobě používají pouze takzvané technicky nezbytné soubory cookie, které umožňují funkční poskytování webových stránek žádajícímu klientovi (takzvané soubory cookie 1. strany). Nejsou z nich získávány žádné osobní údaje.

Podle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora (rozsudek ze dne 9.10.2019) musí být aktivní souhlas nebo odmítnutí ze strany uživatele zajištěno ještě předtím, než se soubory cookie stanou aktivními (jsou nastaveny). Pokud uživatel odmítne upozornění na soubory cookie, nelze v tomto ohledu nabídnout žádný přístup na webové stránky, odmítající uživatelé jsou přesměrováni na tuto stránku o ochraně údajů.

6 Google Analytics / Měření dosahu

Používáme webovou analytickou službu Google Analytics ne ani žádné jiné nástroje pro analýzu a pokrytí, které jsou založeny na shromažďování/ukládání IP adres žadatelů.

7. sociální pluginy / tlačítka pro sdílení

Propojení této stránky s naším účtem na Twitteru je jednoduchý odkaz, který na rozdíl od tzv. tlačítek pro sdílení na sociálních sítích nepředává žádné údaje o uživateli (nofollow). I zde se řídíme zásadou hospodárného nakládání s daty a dodržováním DSGVO.

8. integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že do naší online nabídky bude integrován obsah nebo služby třetích stran, například mapy měst nebo písma z jiných webových stránek. Integrace obsahu od poskytovatelů třetích stran vždy vyžaduje, aby poskytovatelé třetích stran znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče uživatele. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení tohoto obsahu. Kromě toho mohou poskytovatelé obsahu třetích stran nastavit vlastní soubory cookie a zpracovávat údaje uživatelů pro své vlastní účely. Přitom mohou být ze zpracovaných údajů vytvořeny uživatelské profily. Tento obsah budeme v maximální možné míře používat způsobem šetřícím data a vybírat spolehlivé poskytovatele třetích stran s ohledem na bezpečnost dat.

V současné době nepoužíváme vložené služby třetích stran, které takto přenášejí údaje o volajícím účtu.

9. práva uživatelů a vymazání údajů

Uživatelé mají právo na požádání a bezplatně získat informace o osobních údajích, které o nich uchováváme.
Kromě toho mají uživatelé právo na opravu nepřesných údajů, odvolání souhlasu, blokování a výmaz svých osobních údajů a také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v případě domněnky o nezákonném zpracování údajů.

Námi uložené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

Informace o námi uložených údajích získáte prostřednictvím online formuláře. zde.

Zde najdete online formulář pro vymazání údajů uložených u nás. zde.

10. změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit prohlášení o ochraně údajů, abychom je přizpůsobili změněným právním situacím nebo v případě změn služby a zpracování údajů. To však platí pouze pro prohlášení o zpracování údajů. Pokud jsou vyžadovány souhlasy uživatelů nebo pokud součásti prohlášení o ochraně údajů obsahují ustanovení o smluvním vztahu s uživateli, budou změny provedeny pouze se souhlasem uživatelů.
Uživatelé jsou žádáni, aby se pravidelně informovali o obsahu zásad ochrany osobních údajů.

Stav: 12.03.2022 15:00