Zásady ochrany osobných údajov a súhlasy

Obsah
1. objektívny a zodpovedný orgán
2. základné informácie o spracovaní údajov
3. spracovanie osobných údajov
4. zber prístupových údajov
5 Súbory cookie a meranie dosahu
6. Google Analytics
7. sociálne pluginy / tlačidlá na zdieľanie
8. integrácia služieb a obsahu tretích strán
9. práva používateľov a vymazávanie
10. zmeny zásad ochrany osobných údajov

1. objektívny a zodpovedný orgán

Toto vyhlásenie o ochrane údajov poskytuje informácie o type, rozsahu a účele spracovania (vrátane zhromažďovania, spracovania a používania, ako aj získavania súhlasu) osobných údajov v rámci našej online ponuky a webových stránok, funkcií a obsahu s ňou spojených (ďalej spoločne len "online ponuka" alebo "webová stránka"). Vyhlásenie o ochrane údajov sa uplatňuje bez ohľadu na domény, systémy, platformy a zariadenia (napr. počítač alebo mobil), na ktorých sa online ponuka vykonáva.

Poskytovateľ online ponuky a orgán zodpovedný podľa zákona o ochrane údajov je

Nemecké združenie spotrebiteľov (Deutscher Konsumentenbund e.V.), Arheilger Weg 11, 64380 Roßdorf
Telefón +49 6154 6039754-0, fax +49 6154 6039754-9
Predstavenstvo: Iwona Szczeblewski, tamtiež; sídlo: Roßdorf

(ďalej len "poskytovateľ", "my" alebo "nás"). Kontaktné údaje nájdete v našej tiráži.

Pojem "používatelia" zahŕňa všetkých zákazníkov a návštevníkov našej online ponuky.

2. základné informácie o spracovaní údajov

Osobné údaje používateľov spracúvame len v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov a v súlade so zásadami hospodárneho zaobchádzania s údajmi a predchádzania ich spracúvaniu. To znamená, že údaje používateľa sa spracúvajú len vtedy, ak na to existuje zákonné oprávnenie (najmä ak sú údaje potrebné alebo zákonom predpísané na poskytovanie našich služieb / online služieb) alebo ak bol udelený súhlas.

Prijímame organizačné, zmluvné a technické bezpečnostné opatrenia v súlade s najnovšími poznatkami, aby sme zabezpečili dodržiavanie ustanovení zákonov o ochrane údajov, a tým chránili nami spracúvané údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb.

Ak sa v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov používa obsah, nástroje alebo iné prostriedky od iných poskytovateľov (ďalej spoločne len "poskytovatelia tretích strán") a ich sídlo je v zahraničí, predpokladá sa, že dochádza k prenosu údajov do krajín, v ktorých majú poskytovatelia tretích strán sídlo. Prenos údajov do tretích krajín sa uskutočňuje buď na základe zákonného povolenia, súhlasu používateľa alebo osobitných zmluvných doložiek, ktoré zaručujú zákonom požadovanú bezpečnosť údajov.

3. spracovanie osobných údajov

Okrem spôsobov použitia výslovne uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov sa osobné údaje spracúvajú na základe zákonných oprávnení alebo súhlasov používateľov na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie, vykonávanie, údržba, optimalizácia a zabezpečenie našich služieb, služieb a služieb pre používateľov;
  • Zabezpečenie efektívneho zákazníckeho servisu a technickej podpory.

Takéto údaje sa zhromažďujú len vtedy, keď používate našu stránku, ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu.

Údaje používateľov odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na základe zmluvných alebo zákonných povinností.

Pri kontaktovaní nás (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa údaje používateľa ukladajú na účely spracovania otázky a v prípade, že sa vyskytnú ďalšie otázky.

Osobné údaje sa vymažú, ak splnili svoj účel a ak neexistuje povinnosť ich uchovávať.

4. zber prístupových údajov

Okrem toho zhromažďujeme údaje o každom prístupe k serveru, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. súbory denníka servera). Údaje o prístupe zahŕňajú názov webovej stránky, ku ktorej sa pristupuje, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, URL odkazu (ak bol odoslaný, predtým navštívenú stránku), IP adresu a poskytovateľa, ktorý žiadosť podal.

Údaje zo záznamov používame bez priradenia k osobe používateľa alebo iného profilovania v súlade so zákonnými ustanoveniami len na štatistické vyhodnotenia na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej online ponuky. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať údaje zo záznamov, ak na základe konkrétnych indícií vznikne oprávnené podozrenie z ich nezákonného použitia.

5 Súbory cookie a meranie dosahu

Táto webová stránka sama o sebe používa len takzvané technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré funkčne umožňujú poskytovanie webovej stránky pre žiadajúceho klienta (takzvané súbory cookie 1. strany). Nevyplývajú z nich žiadne osobné údaje.

Podľa najnovšej judikatúry Európskeho súdneho dvora (rozsudok z 9.10.2019) musí byť aktívny súhlas alebo odmietnutie zo strany používateľa zaručené ešte predtým, ako sa súbory cookie stanú aktívnymi (sú nastavené). Ak používateľ odmietne oznámenie o súboroch cookie, nie je možné v tejto súvislosti ponúknuť žiadny prístup na webovú stránku, odmietajúci používatelia sú presmerovaní na túto stránku o ochrane údajov.

6 Google Analytics / Meranie dosahu

Používame webovú analytickú službu Google Analytics nie ani žiadne iné nástroje na analýzu a pokrytie, ktoré sú založené na zhromažďovaní/ukladaní žiadajúcich IP adries.

7. sociálne pluginy / tlačidlá na zdieľanie

Spojenie tejto stránky s naším účtom na Twitteri je jednoduchý odkaz, ktorý na rozdiel od takzvaných tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach neposkytuje žiadne údaje používateľa (nofollow). Aj tu dodržiavame zásadu hospodárnosti s údajmi a súlad s DSGVO.

8. integrácia služieb a obsahu tretích strán

Môže sa stať, že obsah alebo služby od poskytovateľov tretích strán, ako sú mapy miest alebo písma z iných webových stránok, sú integrované do našej online ponuky. Integrácia obsahu od poskytovateľov tretích strán si vždy vyžaduje, aby poskytovatelia tretích strán poznali IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača používateľa. IP adresa je teda potrebná na zobrazenie tohto obsahu. Okrem toho môžu poskytovatelia obsahu tretích strán nastaviť svoje vlastné súbory cookie a spracúvať údaje používateľov na vlastné účely. Zo spracovaných údajov sa pritom môžu vytvárať profily používateľov. Tento obsah budeme v čo najväčšej miere používať spôsobom šetriacim údaje a vyhýbajúcim sa údajom a vyberieme spoľahlivých poskytovateľov tretích strán s ohľadom na bezpečnosť údajov.

V súčasnosti nepoužívame vložené služby tretích strán, ktoré takto prenášajú údaje o volajúcom účte.

9. práva používateľov a vymazanie údajov

Používatelia majú právo na požiadanie a bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré o nich uchovávame.
Okrem toho majú používatelia právo na opravu nepresných údajov, odvolanie súhlasu, blokovanie a vymazanie svojich osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v prípade, že sa predpokladá nezákonné spracovanie údajov.

Nami uložené údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a ich vymazanie nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania.

Informácie o nami uložených údajoch získate prostredníctvom online formulára tu.

Môžete nájsť online formulár na vymazanie údajov, ktoré sme o vás uložili tu.

10. zmeny zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť vyhlásenie o ochrane údajov, aby sme ho prispôsobili zmeneným právnym situáciám alebo v prípade zmien v službe, ako aj v spracovaní údajov. To však platí len pre vyhlásenia o spracovaní údajov. Pokiaľ sa vyžadujú súhlasy používateľov alebo pokiaľ súčasti vyhlásenia o ochrane údajov obsahujú ustanovenia zmluvného vzťahu s používateľmi, zmeny sa vykonajú len so súhlasom používateľov.
Používatelia sa musia pravidelne informovať o obsahu zásad ochrany osobných údajov.

Stav: 12.03.2022 15:00