Ako združenia siete EuroConsum vystupujeme na verejnosti a formulujeme požiadavky voči politike a podnikom. Tým preberáme zodpovednosť v našej spoločnosti a za ňu. Pritom si robíme nepríjemnosti najmä s niektorými podnikmi a predstaviteľmi záujmových skupín podnikateľov, ktorí zastupujú záujmy svojich členov (osobitné záujmy). Vnímame to športovo a sme na to aj trochu hrdí. Koniec koncov, bolo by tiež diskutabilné, keby nás chválili práve oni.

 • Európske zjednotenie je zárukou mieru a bezpečnosti v Európe, ale ide ruka v ruke s neobmedzenou mocou trans a medzinárodných spoločností. 
 • Je potrebné uznať a uznať realitu Európskej únie a jednotného trhu, aby sa v tejto súvislosti mohli účinne chrániť práva spotrebiteľov. 
 • Svoju prácu vnímame ako zakorenenú v tradícii feminizmu. Naša práca je pro-lgbtiq a antirasistická. 
 • Obhajujeme politiku založenú na dôkazoch.

 

Transparentnosť dlhujeme verejnosti, do ktorej arény vstupujeme v spore o práva spotrebiteľov. Platia nám korporácie? Skutočne sledujeme skrytú agendu? Sú za našou prácou v skutočnosti priemyselné záujmy? Tieto otázky sú legitímne a my na ne radi odpovieme:

V členských štátoch

Corentin Béchade (CC:BY-SA)

EuroConsum, Belgicko

EuroConsum AISBL je medzinárodné neziskové združenie iVoG/internationale Vereniging zonder winstoogmerk, association international sans but lucratif, AISBL podľa belgického práva so sídlom v regióne hlavného mesta Brusel. Jeho stanovy mu už zakazujú dosahovať zisk. Stanovy sú k dispozícii po uverejnení v belgickom úradnom vestníku. (Štatút: EuroConsumAISBL.pdf, bude nasledovať).

sídlo a zároveň zastupiteľský úrad v sídle Komisie:

EuroConsum
Rnd. Bod Schuman 6
Brusel, 1040
Belgicko

eu@euroconsum.eu

Majetok združenia bol nie bolo začaté konkurzné konanie a na združenie nebol vyhlásený konkurz.

EuroConsum, D-A-LU

EuroConsum e.V. (do roku 2023: Deutscher Konsumentenbund e.V.) je združenie registrované podľa nemeckého práva, zapísané na Okresnom súde v Darmstadte (Nemecko), VR 84031. Odtiaľto sa organizuje práca v tzv. štátoch D-A-LU (Nemecko, Rakúsko).

Združenie sleduje výlučne neziskové ciele podľa nemeckého daňového zákonníka a od roku 2012 je zapísané v zozname kvalifikovaných inštitúcií nemeckého Spolkového úradu pre spravodlivosť. Stanovy si môžete pozrieť (EuroConsumEV.pdf, nasleduje).

Sídlo je:

EuroConsum e.V.
Arheilger Weg 11
64380 Rossdorf
Nemecko
de@euroconsum.eu

Majetok združenia bol nie bolo začaté konkurzné konanie a na združenie nebol vyhlásený konkurz.

MichalPL (CC:BY-SA)

EuroConsum, Poľsko

Spoločnosť EuroConsum, Poľsko, je v súčasnosti v procese zakladania. Cieľom je získať právnu subjektivitu do konca roka 2023 alebo začiatkom roka 2024.

 

EuroConsum, Poľsko, jest obecnie w trakcie zakładania. Poszukujemy lokali. Chętnie podzielimy się przestrzenią z organizacją pozarządową, której bliskie są nasze cele. Jeśli mają Państwo przestrzeń, którą chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie nam krótkiego e-maila!

"Service Juridique

Pre združenia siete EuroConsum, EuroConsum AISBL (Belgicko) a EuroConsum e.V. (Nemecko), vedie nemecká sekcia siete EuroConsum e.V. súdne oddelenie pre celú oblasť EÚ, ktoré riadi alebo koordinuje konanie. "Service Juridique" je možné kontaktovať poštou na tejto adrese:

EuroConsum e.V.
Ulica Karthäuser 7-9
34117 Kassel
Nemecko

legal@euroconsum.eu

Zamestnanci oddelenia súdnych sporov ovládajú niekoľko jazykov Európskej únie vrátane nemčiny, angličtiny, holandčiny, poľštiny, slovenčiny a češtiny. 

Nie vždy je však pre každý prípad k dispozícii osoba, ktorá ovláda konkrétny jazyk. Príslušné členské združenie vedie konanie v jednom z úradných jazykov EÚ; spravidla ide o jazyk, v ktorom spoločnosť oslovuje (alebo mala osloviť) spotrebiteľov. Výzva na začatie konania a najmä prípadné vyhlásenie o zastavení konania sa preto očakáva v jazyku, v ktorom združenie oslovuje podnik. Jazyk konania sa v listoch uvádza. 

Zásady našej práce

Nezávislosť

Združenia EuroConsum, najmä EuroConsum AISBL, Belgicko, a EuroConsum e.V., Nemecko, nie sú (s výnimkou spotrebiteľov) pod vplyvom osôb, ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby prostredníctvom združenia. S cieľom vylúčiť vplyv osôb (najmä podnikateľov), ktoré majú ekonomický záujem na podaní žaloby združením, a zabrániť konfliktu záujmov medzi združeniami EuroConsum, ich financovateľmi a záujmami spotrebiteľov, sa na združenia vzťahujú tieto ustanovenia:

 • Žiadny člen riadiaceho orgánu združenia nesmie pracovať ako advokát alebo pre advokátsku kanceláriu, ktorú združenie poverilo.
 • Medzi členmi riadiaceho orgánu a osobami poverenými združením viesť konanie (vrátane osôb pracujúcich pre poverenú advokátsku kanceláriu) nesmie existovať žiadny blízky osobný alebo rodinný vzťah.
 • Konania v kolektívnom záujme sa spravidla vykonávajú z vlastných prostriedkov. V ojedinelých prípadoch sa využíva financovanie treťou stranou. Združenia poskytujú informácie o zdrojoch financovania v konaniach pred orgánmi alebo súdmi, ako aj v rámci povinných publikácií pre vedenie konaní.
 • Ak je konanie o opravnom prostriedku (článok 9 smernice EÚ o žalobách na zastupovanie) financované z prostriedkov tretej strany, združenie v samostatnom a zdokumentovanom konaní preskúma, či financujúca osoba (alebo iná osoba, na ktorej je financujúca osoba závislá) nie je v konkurenčnom vzťahu s protistranou. Ak po ukončení tohto postupu zostanú pochybnosti, združenie financovanie zamietne.
 • Akákoľvek forma spätných platieb je zakázaná.
 
Okrem toho sieť prijala tieto dodatočné pravidlá svojej práce: 
 • Združenia sa snažia o nenásilnú komunikáciu a nízku hierarchickú štruktúru v rámci našej siete. 
 • Členovia riadiacich orgánov sa usilujú o konsenzuálne riadenie podniku s ľuďmi, ktorí vykonávajú prácu (zamestnanci) a pre ktorých ochranu sa práca vykonáva (zainteresované strany). 
 • Rešpektujeme morálne oprávnené veto.
 
 
 

Zásady odmeňovania

Koľko sa vlastne zarába v združení EuroConsum? Táto otázka je legitímna: odmena je orientovaná na Odmeňovanie vo verejnej službe. Platí nasledovné:

Do roku 2023Odmeňovanie osôb pracujúcich v našom združení vychádza z kolektívnej zmluvy verejnej služby (TVöD; zvyčajne bez príplatkov) v znení pre spolkovú krajinu Hesensko (TV-L Hesse) na základe 39-hodinového pracovného týždňa.

Z adresy 2023Odmeňovanie osôb pracujúcich v združeniach sa zakladá na Odmeňovanie "zmluvných zamestnancov Európskej komisie vo funkčných skupinách III a IV (zvyčajne bez príplatkov).

Okrem toho:

 • Dobrovoľníkom sa poskytujú pracovné materiály a preplácajú sa im výdavky (najmä cestovné náklady, pozri nižšie). Príležitostne dostávajú príspevok na výdavky (najmä ak pracujú pravidelne už mnoho rokov) v rámci daňových a neziskových zákonov členských štátov, v Nemecku najmä § 3 č. 26 EStG (zákon o dani z príjmu).

 • Cestovné výdavky sa vyplácajú obdobne ako Zákon o cestovných výdavkoch spolkovej krajiny Hesensko preplácané v súlade s cestovnými výdavkami pre zamestnancov verejnej služby spolkovej krajiny Hesensko. V prípade železničných ciest sa uplatňujú ustanovenia hesenského zákona o cestovných náhradách.

 • Každý, kto pravidelne cestuje v našom mene, môže získať kartu BahnCard od spoločnosti Deutsche Bahn AG (alebo iného železničného dopravcu), ak to má ekonomický zmysel.

 • Neexistujú žiadne služobné vozidlá, namiesto toho existujú rámcové dohody s dvoma poskytovateľmi služieb zdieľania vozidiel.

 • Cestovanie medzi členskými štátmi EÚ by sa malo uskutočňovať po železnici.

Financovanie

Sieť generuje príjmy z rôznych zdrojov vrátane: Dary, členské príspevky, sponzorstvo, financovanie projektov, účasť, úhrada nákladov na súdne stíhanie, zmluvné pokuty a úhrada nákladov po vyhratých súdnych sporoch. Príjmy zo súdneho stíhania sa používajú na pokrytie nákladov na oddelenie súdnych sporov; v rokoch 2012 až 2022 však pokryli skutočné náklady len v dvoch rokoch. Výpadok sa preto pravidelne kompenzuje dotáciami z voľných finančných prostriedkov.

Najväčšou položkou sú pravidelne príjmy z našich podnikových investícií, prostredníctvom ktorých poskytujeme technické riešenia, poradenstvo a služby iným kvalifikovaným inštitúciám a sociálnym skupinám.

Dary, významné dary a firemné dary

Preto tu zverejňujeme firemné dary (od sumy 1,00 €) a veľké dary (aj od súkromných osôb, od sumy vyššej ako 10 000 €) v súlade so zásadami, ktoré platia pre Stranícke dary v Nemecku by sa uplatňovali, ak by sme podliehali zákonu o financovaní politických strán.

Uverejňujeme však Veľké dary už od sumy vyššej ako 10 000 EUR. Dary od "pridružených" darcov (napr. od viacerých spoločností tej istej skupiny podnikov alebo pridružených spoločností) a dary od členov tých istých rodín sa sčítajú a zverejnia, ak dosiahnu celkovú sumu vyššiu ako 10 000 EUR.

Uvádzajú sa peňažné a vecné dary. V prípade nepeňažných darov sa snažíme určiť ich trhovú hodnotu (princíp reálnej hodnoty).

Avšak, "darovaný pracovný čas" našich dobrovoľníkov. Tá pravidelne dosahuje viac ako 700 000 EUR. Za roky 2015 až 2017 bola táto hodnota stanovená v každom prípade (2015: 724 000 EUR, 2016: 792 000 EUR; 2017: 745 000 EUR).

 

2015

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2016

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2017

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   2 2.276,55 1
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2018

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2019

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2020

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2021

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  

2022

    Číslo EUR Poznámka
Firemné dary   0 0,00  
Hlavní darcovia   0 0,00  
  z toho od obchodných združení      
  z toho od spoločností 0 0,00  
  z toho od jednotlivcov 0 0,00  
  Hlavní darcovia (spolu) 0 0,00  


  1. Vecný darMicrosoft Corp.; dva balíky so zľavnenými softvérovými licenciami; v oboch prípadoch bol vyplatený osobný príspevok vo výške 185,64 EUR s DPH (celková hodnota benefitu: 2 733,99 US$; hodnota v EUR k 29.12.2017). Príjemcom pomoci bol: Deutscher Konsumentenbund e.V. (dnes: EuroConsum e.V.).↩︎