Jako stowarzyszenia sieci EuroConsum działamy publicznie i formułujemy żądania wobec polityki i biznesu. W ten sposób bierzemy na siebie odpowiedzialność za nasze społeczeństwo. Robiąc to, sprawiamy kłopot, zwłaszcza niektórym firmom i przedstawicielom grup interesów biznesowych, którzy reprezentują interesy swoich członków (interesy specjalne). Postrzegamy to w sposób sportowy i jesteśmy z tego trochę dumni. W końcu byłoby również wątpliwe, gdybyśmy byli chwaleni przez nich wszystkich.

 • Zjednoczenie Europy jest gwarantem pokoju i bezpieczeństwa w Europie, ale idzie również w parze z nieograniczoną władzą firm transnarodowych i międzynarodowych. 
 • Realia Unii Europejskiej i jednolitego rynku muszą zostać uznane i potwierdzone, aby prawa konsumentów mogły być skutecznie chronione w tym kontekście. 
 • Postrzegamy naszą pracę jako zakorzenioną w tradycji feminizmu. Nasza praca jest pro-lgbtiq i antyrasistowska. 
 • Opowiadamy się za polityką opartą na dowodach.

 

Jesteśmy winni przejrzystość społeczeństwu, na którego arenę wkraczamy w sporze o prawa konsumentów. Czy jesteśmy opłacani przez korporacje? Czy naprawdę realizujemy ukrytą agendę? Czy za naszą pracą faktycznie stoją interesy przemysłowe? Te pytania są uzasadnione i chętnie na nie odpowiemy:

W państwach członkowskich

Corentin Béchade (CC:BY-SA)

EuroConsum, Belgia

EuroConsum AISBL jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit iVoG/internationale Vereniging zonder winstoogmerk, association international sans but lucratif, AISBL zgodnie z prawem belgijskim z siedzibą w Regionie Stołecznym Brukseli. Jej statut zabrania osiągania zysków. Ze statutem można zapoznać się po jego opublikowaniu w belgijskim dzienniku urzędowym. (Statut: EuroConsumAISBL.pdf, do pobrania).

i jednocześnie reprezentacja w siedzibie Komisji:

EuroConsum
Rnd. Point Schuman 6
Bruksela, 1040
Belgia

eu@euroconsum.eu

Aktywa stowarzyszenia były następujące nie wszczęto postępowanie upadłościowe, a stowarzyszenie nie zostało uznane za niewypłacalne.

EuroConsum, D-A-LU

EuroConsum e.V. (do 2023 r.: Deutscher Konsumentenbund e.V.) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z prawem niemieckim, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Darmstadt (Niemcy), VR 84031. To stąd organizowana jest praca w tak zwanych krajach "D-A-LU" (Niemcy, Austria).

Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele non-profit zgodnie z niemieckim kodeksem podatkowym i jest zarejestrowane na liście kwalifikowanych instytucji niemieckiego Federalnego Urzędu Sprawiedliwości od 2012 roku. Możesz zapoznać się ze statutem (EuroConsumEV.pdf, poniżej).

Siedzenie jest:

EuroConsum e.V.
Arheilger Weg 11
64380 Rossdorf
Niemcy
de@euroconsum.eu

Aktywa stowarzyszenia były następujące nie wszczęto postępowanie upadłościowe, a stowarzyszenie nie zostało uznane za niewypłacalne.

MichalPL (CC:BY-SA)

EuroConsum, Polska

EuroConsum, Polska, jest obecnie w trakcie tworzenia. Celem jest uzyskanie osobowości prawnej do końca 2023 r. lub na początku 2024 r.

 

EuroConsum, Polska, jest obecnie w trakcie zakładania. Poszukujemy lokali. Chętnie podzielimy się przestrzenią z organizacją pozarządową, której bliskie są nasze cele. Jeśli mają Państwo przestrzeń, którą chcielibyście się podzielić, prosimy o przesłanie nam krótkiego e-maila!

Service Juridique

Dla stowarzyszeń sieci EuroConsum, EuroConsum AISBL (Belgia) i EuroConsum e.V. (Niemcy), niemiecka sekcja sieci EuroConsum e.V. prowadzi dział procesowy dla całego obszaru UE, który zarządza lub koordynuje postępowania. Z "Service Juridique" można skontaktować się listownie pod następującym adresem:

EuroConsum e.V.
Karthäuser Street 7-9
34117 Kassel
Niemcy

legal@euroconsum.eu

Pracownicy działu procesowego posługują się kilkoma językami Unii Europejskiej, w tym niemieckim, angielskim, niderlandzkim, polskim, słowackim i czeskim. 

Nie zawsze jednak w każdej sprawie dostępna jest osoba biegle posługująca się danym językiem. Odpowiednie stowarzyszenie członkowskie prowadzi postępowanie w jednym z języków urzędowych UE; z reguły jest to język, w którym firma zwraca się (lub powinna się zwracać) do konsumentów. Oczekuje się zatem, że wezwanie do wszczęcia postępowania, a w szczególności ewentualne oświadczenie o zaprzestaniu działalności, zostanie złożone w języku, w którym stowarzyszenie zwraca się do przedsiębiorstwa. Język postępowania jest odnotowywany w pismach. 

Zasady naszej pracy

Niezależność

Stowarzyszenia EuroConsum, w szczególności EuroConsum AISBL z siedzibą w Belgii i EuroConsum e.V. z siedzibą w Niemczech, nie podlegają (z wyjątkiem konsumentów) wpływom osób mających interes gospodarczy w wytoczeniu powództwa przez stowarzyszenie. W celu wykluczenia wpływu osób (w szczególności przedsiębiorców), które mają interes gospodarczy w wytoczeniu powództwa przez stowarzyszenie oraz w celu zapobieżenia konfliktom interesów między stowarzyszeniami EuroConsum, ich finansistami i interesami konsumentów, do stowarzyszeń mają zastosowanie następujące zasady:

 • Żaden członek organu zarządzającego stowarzyszenia nie może pracować jako prawnik lub dla firmy prawniczej upoważnionej przez stowarzyszenie.
 • Pomiędzy członkami organu zarządzającego a jakąkolwiek osobą wyznaczoną przez Stowarzyszenie do prowadzenia postępowania (w tym osobami pracującymi dla wyznaczonej kancelarii prawnej) nie mogą istnieć bliskie relacje osobiste lub rodzinne.
 • Postępowania w interesie zbiorowym są zazwyczaj prowadzone ze środków własnych. W rzadkich przypadkach dochodzi do finansowania przez osoby trzecie. Stowarzyszenia udzielają informacji o źródle finansowania zarówno w postępowaniach przed organami lub sądami, jak i w kontekście obowiązkowych publikacji dotyczących prowadzenia postępowań.
 • Jeśli procedura odwoławcza (art. 9 dyrektywy UE w sprawie działań przedstawicielskich) jest finansowana ze środków osób trzecich, stowarzyszenie zbada w odrębnej i udokumentowanej procedurze, czy finansujący (lub inna osoba, od której finansujący jest zależny) konkuruje ze stroną przeciwną. Jeśli po zakończeniu tej procedury pozostaną wątpliwości, stowarzyszenie odmówi finansowania.
 • Jakiekolwiek formy płatności typu kick-back są zabronione.
 
Ponadto sieć przyjęła następujące dodatkowe zasady swojej pracy: 
 • Stowarzyszenia dążą do komunikacji bez przemocy i niskiej struktury hierarchicznej w naszej sieci. 
 • Członkowie organów zarządzających dążą do konsensusu w zarządzaniu przedsiębiorstwem z osobami, które wykonują pracę (pracownicy) i na rzecz których jest ona wykonywana (interesariusze). 
 • Szanujemy moralnie uzasadnione weto.
 
 
 

Zasady wynagradzania

Ile faktycznie zarabia się w stowarzyszeniu EuroConsum? Pytanie jest zasadne: wynagrodzenie jest ukierunkowane na Wynagrodzenie w służbie publicznej. Obowiązują następujące zasady:

Do 2023 r.Wynagrodzenie osób pracujących w naszym stowarzyszeniu opiera się na układzie zbiorowym służby publicznej (TVöD; zwykle bez dodatków) w wersji dla kraju związkowego Hesja (TV-L Hesse), w oparciu o 39-godzinny tydzień pracy.

Od 2023Wynagrodzenie osób pracujących w stowarzyszeniach opiera się na Wynagrodzenie "pracowników kontraktowych Komisji Europejskiej w grupach funkcyjnych III i IV (zazwyczaj bez dodatków).

Poza tym:

 • Wolontariusze otrzymują materiały robocze i zwrot kosztów (zwłaszcza kosztów podróży, patrz poniżej). Czasami otrzymują dodatek na pokrycie kosztów (zwłaszcza jeśli pracują regularnie od wielu lat) w ramach prawa podatkowego i non-profit państw członkowskich, w Niemczech w szczególności § 3 nr 26 EStG (ustawa o podatku dochodowym).

 • Koszty podróży są wypłacane analogicznie do Ustawa o kosztach podróży kraju związkowego Hesja zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży dla pracowników służby publicznej kraju związkowego Hesja. W przypadku podróży koleją zastosowanie mają przepisy heskiej ustawy o kosztach podróży.

 • Każdy, kto regularnie podróżuje w naszym imieniu, może uzyskać kartę BahnCard od Deutsche Bahn AG (lub innego przewoźnika kolejowego), jeśli ma to sens ekonomiczny.

 • Nie ma samochodów służbowych; zamiast tego istnieją umowy ramowe z dwoma dostawcami usług Car-Sharing.

 • Podróże między państwami członkowskimi UE powinny odbywać się koleją.

Finansowanie

Sieć generuje przychody z różnych źródeł, w tym: darowizny, składki członkowskie, sponsoring, finansowanie projektów, uczestnictwo, zwrot kosztów postępowania sądowego, kary umowne i zwrot kosztów po wygranych sprawach sądowych. Dochód z postępowań sądowych jest wykorzystywany do pokrycia kosztów działu procesowego; jednak pokrył on rzeczywiste koszty tylko w ciągu 2 lat od 2012 do 2022 roku. Niedobór ten jest zatem regularnie rekompensowany dotacjami z wolnych środków.

Największą pojedynczą pozycją jest regularnie dochód z naszych inwestycji korporacyjnych, poprzez które dostarczamy rozwiązania techniczne, doradztwo i usługi innym wykwalifikowanym instytucjom i grupom społecznym.

Darowizny, duże darowizny i darowizny korporacyjne

W związku z tym publikujemy tutaj darowizny korporacyjne (od kwoty 1,00 €) i duże darowizny (również od osób prywatnych, od kwoty powyżej 10 000 €) zgodnie z zasadami, które mają zastosowanie do Darowizny partyjne w Niemczech które miałyby zastosowanie, gdybyśmy podlegali ustawie o finansowaniu partii politycznych.

Jednakże publikujemy Duże darowizny już od kwoty przekraczającej 10 000 EUR. Darowizny od "powiązanych" darczyńców (np. kilku firm z tej samej grupy korporacyjnej lub firm powiązanych) oraz darowizny od członków tych samych rodzin są sumowane i publikowane, jeśli ich łączna kwota przekracza 10 000 EUR.

Wymienione są darowizny pieniężne i rzeczowe. W przypadku darowizn rzeczowych podejmowana jest próba ustalenia wartości rynkowej (zasada wartości godziwej).

Jednakże, "darowany czas pracy" naszych wolontariuszy. Ta ostatnia kwota regularnie przekracza 700 000 euro. W latach 2015-2017 wartość ta została określona w każdym przypadku (2015: 724 000 EUR, 2016: 792 000 EUR; 2017: 745 000 EUR).

 

2015

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2016

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2017

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   2 2.276,55 1
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2018

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2019

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2020

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2021

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  

2022

    Liczba EUR Uwaga
Darowizny korporacyjne   0 0,00  
Główni darczyńcy   0 0,00  
  z czego od stowarzyszeń handlowych      
  z czego od firm 0 0,00  
  w tym od osób fizycznych 0 0,00  
  Główni darczyńcy (ogółem) 0 0,00  


  1. Darowizna rzeczowaMicrosoft Corp.; dwa pakiety z licencjami na oprogramowanie ze zniżką; w obu przypadkach wniesiono wkład własny w wysokości 185,64 EUR z VAT (łączna wartość świadczenia: US$ 2 733,99; wartość w EUR na dzień 29.12.2017 r.). Odbiorcą był Deutscher Konsumentenbund e.V. (obecnie: EuroConsum e.V.).↩︎