Privacybeleid en toestemmingen

Inhoudsopgave
1. objectieve en verantwoordelijke instantie
2. basisinformatie over gegevensverwerking
3. verwerking van persoonlijke gegevens
4. verzamelen van toegangsgegevens
5 Cookies & Bereikmeting
6. google analytics
7. sociale plugins / deelknoppen
8. integratie van diensten en inhoud van derden
9. gebruikersrechten en verwijdering
10. wijzigingen in het privacybeleid

1. objectieve en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft informatie over het type, de omvang en het doel van de verwerking (inclusief verzameling, verwerking en gebruik evenals het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online-aanbod" of "website"). De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing ongeacht de gebruikte domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop de online aanbieding wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online aanbod en de verantwoordelijke instantie volgens de wet op de gegevensbescherming is

Deutscher Konsumentenbund e.V., Arheilger Weg 11, 64380 Roßdorf
Telefoon +49 6154 6039754-0, Fax +49 6154 6039754-9
Raad van bestuur: Iwona Szczeblewski, ibidem; statutaire zetel: Roßdorf

(hierna te noemen "provider", "wij" of "ons"). Voor contactgegevens verwijzen we naar ons impressum.

De term "gebruikers" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

We verwerken de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving voor gegevensbescherming in overeenstemming met de principes van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als hiervoor een wettelijke toestemming bestaat (in het bijzonder als de gegevens vereist of wettelijk voorgeschreven zijn voor het leveren van onze diensten / online services) of als hiervoor toestemming is gegeven.

We nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.

Als binnen het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "externe aanbieders" genoemd) worden gebruikt en hun statutaire zetel zich in het buitenland bevindt, moet ervan worden uitgegaan dat een overdracht van gegevens naar de landen waar de externe aanbieders zijn gevestigd, plaatsvindt. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.

3. verwerking van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens worden, naast de uitdrukkelijk in dit privacybeleid genoemde doeleinden, verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van gebruikers:

  • Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten, services en gebruikersdiensten;
  • Zorg voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

Dergelijke gegevens worden alleen verzameld wanneer je onze site gebruikt als je contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail.

We geven alleen gegevens van gebruikers door aan derden als dit noodzakelijk is vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen.

Wanneer er contact met ons wordt opgenomen (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de vraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

Persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze hun beoogde doel hebben bereikt en als er geen verplichtingen zijn om ze te bewaren.

4. verzamelen van toegangsgegevens

Daarnaast verzamelen we gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (indien verzonden, de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken de loggegevens zonder deze toe te wijzen aan de persoon van de gebruiker of anderszins een profiel aan te maken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online aanbod. We behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

5 Cookies & Bereikmeting

Deze website maakt zelf alleen gebruik van zogenaamde technisch noodzakelijke cookies om het aanbieden van de website voor de aanvragende klant functioneel mogelijk te maken (zogenaamde 1st-party cookies). Er worden geen persoonsgegevens uit afgeleid.

Volgens de laatste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (uitspraak van 9.10.2019) moet actieve toestemming of afwijzing door de gebruiker toch gegarandeerd zijn voordat cookies actief worden (worden ingesteld). Als de gebruiker de cookiemelding afwijst, kan in dit verband geen toegang worden geboden voor de website, de afwijzende gebruikers worden doorverwezen naar deze gegevensbeschermingspagina.

6 Google Analytics / Bereikmeting

We gebruiken de webanalysedienst Google Analytics niet noch andere analyse- en dekkingshulpmiddelen die zijn gebaseerd op het verzamelen/opslaan van aanvragende IP-adressen.

7. sociale plugins / deelknoppen

De verbinding van deze pagina met onze Twitter-account is een eenvoudige link die geen gebruikersgegevens doorstuurt (nofollow), in tegenstelling tot de zogenaamde social share-knoppen. Ook hier volgen we het principe van gegevenseconomie en naleving van de DSGVO.

8. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van derden, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, worden geïntegreerd in ons online aanbod. De integratie van inhoud van externe aanbieders vereist altijd dat de externe aanbieders op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Daarbij kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We zullen deze inhoud zoveel mogelijk op een gegevensbesparende en gegevensvermijdende manier gebruiken en betrouwbare externe aanbieders selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

Op dit moment gebruiken we geen embeddings van diensten van derden die gegevens van de bellende account op een dergelijke manier verzenden.

9. Rechten van gebruikers en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Daarnaast hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonlijke gegevens te blokkeren en te wissen, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval dat onrechtmatige gegevensverwerking wordt verondersteld.

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Je kunt een online formulier vinden voor informatie over de door ons opgeslagen gegevens hier.

Je vindt hier een online formulier voor het verwijderen van de gegevens die bij ons zijn opgeslagen hier.

10. wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of in geval van wijzigingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Voor zover toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers.
Gebruikers worden verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van het privacybeleid.

Status: 12.03.2022 15:00