Diskriminační řízení proti společnosti BREBAU GmbH

Po Článek 13 směrnice (EU) 2020/1828 (směrnice EU o reprezentativních akcích) Kvalifikované subjekty poskytují na internetových stránkách sdružení informace o plánovaných a prováděných akcích sdružení a o výsledcích prováděných akcí sdružení. Toto zveřejnění slouží ke splnění tohoto požadavku. Uvedené informace odrážejí náš právní názor na zahájení právního jednání a nemusí být nutně totožné s právními názory rozhodujících soudů.

Předmět řízení

Naše asociace zkoumá nároky z následujících hledisek:

 • Porušení pravidla tržního chování, § 3a UWG ve spojení s § 19 AGG
 • Agresivní obchodní praktiky
 • Porušení obecné doložky UWG 1
 • Porušení pravidla tržního chování, § 3a UWG iVm § 15 DSGVO u.A.1
 • Nepřiměřené obtěžování 1

Kromě toho se testují Soudní příkazy také Nároky na odčerpání zisku z federálního rozpočtu a zahájení jedné nebo více Vzorová určovací žaloba (žaloby) jménem dotčených kruhů.

Příčina činnosti sdružení

Zpráva pro média (Radio Bremen, redakce Buten un Binnen) Odkaz: Tajné dokumenty Brebau: Byty v Brémách jen pro bílé? Článek je rovněž k dispozici na internetu a reprodukuje interní dokumenty (viz snímek obrazovky).

Okolnosti a dotčené skupiny spotřebitelů

Obchodní praktika se dotkla spotřebitelů, kteří...

 • v minulých letech požádali o byt, ale byt nebo byt v požadované lokalitě nedostali.
 • obývali nebo obývají byt BREBAU a u nichž byly v systému zpracování dat BREBAU uloženy diskriminační poznámky (např. KT, E40).

Stav řízení

Postup se připravuje. 2 Proti společnosti BREBAU bylo vydáno varování.

21.05.2021 Společnost BREBAU a její dozorčí rada byly písemně informovány o zahájení řízení a o právních aspektech, které s ním souvisejí a které je třeba prověřit.

21.05.2021 Na stránkách Zemský komisař pro ochranu údajů v Brémách byl kontaktován.

21.05.2021 Jako další zástupci zúčastněných stran byli osloveni různí aktéři občanské společnosti.

22.05.2021 Vedení společnosti BREBAU bylo propuštěno.

25.05.2021 Společnost BREBAU bezvýsledně reaguje na náš dopis ze dne 21. 5. 2021 v této věci a nechává uplynout lhůtu stanovenou pro smírné řešení.

01.06.2021 Naše sdružení přináší Dopis společnosti BREBAU o zastavení činnosti venku. Společnost je přitom vyzvána, aby se v budoucnu zdržela diskriminace na trhu s bydlením a nezákonného uchovávání údajů pod hrozbou pokuty ve výši nejméně 10 000 EUR za každý případ zaviněného porušení.

02.06.2021 Státní zastupitelství v Brémách vyhledává BREBAU, podle deníku Weser Kurier..

18.01.2023 Ústní jednání před Zemským soudem v Brémách

18.01.2023 Na stránkách BREBAU předkládá komplexně po několikahodinovém soudním jednání (Podání ve znění [PDF]). Společnost BREBAU nesmí v budoucnu diskriminovat pod sankcí zákona. Tento zákaz se konkrétně vztahuje na:

[BREBAU] se zdrží ...

1.1
shromažďovat a/nebo uchovávat a/nebo zpracovávat údaje o nájemnících žalovaného a/nebo osobách, které se na žalovaného obracejí s žádostí o uzavření smlouvy o nájmu bytu (budoucí nájemníci), které umožňují činit závěry o náboženské příslušnosti a/nebo etnickém původu či původu (včetně tzv. "rasy") a/nebo pohlaví,
pokud je to provedeno pomocí

1.1.1
data (= charakteristika vztahující se k osobě) "E40" pro osoby jiné než bílé pleti (osoby černé pleti a/nebo "barevné osoby" včetně osob z Bulharska a Rumunska a včetně příslušníků etnických skupin "Sintů" a "Romů").
a/nebo

1.1.2
data (= charakteristický znak osoby) "KT11" pro osoby nosící šátek (hidžáb)
a/nebo

1.2
Zavést a/nebo zachovat a/nebo schvalovat zavedení nebo zachování obchodní praxe, podle níž jsou dvě osoby, které se představí jako potenciální nájemníci a jsou obě stejného pohlaví, dotázány, zda o ubytování žádají jako pár sdílející byt nebo jako pár.
a/nebo

1.3
Zavést a/nebo udržovat a/nebo souhlasit se zavedením nebo udržováním obchodní praxe, při níž jsou prvky, jako jsou prvky uvedené v bodě 1.1 (konkrétně: "E 40" a "KT"), před zveřejněním subjektům údajů skryty, aby se vytvořil (falešný) dojem, že neexistují,
když je to provedeno podle následujícího pokynu:

"Důležitá informace o poli poznámky: pokud zákazník požádá o údaje, je možné zobrazit obrazovku,

než se tak stane, musí být vybráno celé pole poznámky (viz obrázek): stiskněte současně klávesy ctrl + c, nyní vše odeberte,

poté, co osoba uvidí pole s poznámkami, stiskněte ctrl + z, poté se poznámky znovu zobrazí."
a/nebo

1.4
prověřit předchozí adresu osob, které se na žalovanou a/nebo třetí osobu, kterou žalovaná využívá k prodeji bydlení na relevantním trhu, obracejí s žádostí o uzavření nájemní smlouvy na bydlení (budoucí nájemníci), aby zjistila, zda se na této adrese nachází zařízení poskytující asistenční nebo podpůrné služby pro osoby se zdravotním postižením a/nebo terapeutické zařízení,
pokud se to stane jako v souboru "špatné adresy".
[Poznámka: Na tomto místě je vložen obrázek seznamu "Špatné adresy"].
a/nebo

1.5
Evidovat ve strukturované podobě osoby, které se u žalovaného a/nebo třetí osoby, kterou žalovaný využívá k prodeji bytů na relevantním trhu, uchází o uzavření nájemní smlouvy s žalovaným na bydlení (potenciální nájemníci) na základě jejich původu a/nebo etnické příslušnosti a/nebo tzv. "rasy",
pokud se tak stane jako v písemném poučení žalovaného v rubrice "Na co je třeba se ptát", a to pokynem "šátek, je-li přítomen - zkratka KT" a/nebo "E40 (černá)".
a/nebo

1.6
definovat "cílové skupiny" v kontextu marketingu bydlení, přičemž definice cílové skupiny vylučuje osoby jiné než bílé pleti,
pokud je to provedeno, jako v poznámce "Definice cílové skupiny" ze dne 30. 9. 2019, vymezením "kE40 - žádné osoby s jinou barvou pleti" (sem patří Sintové a Romové, Bulhaři a Rumuni).
a/nebo
pokud se tak děje tím, že se k nabídkám bydlení přidávají slova "není určeno pro černochy".

[Poznámka: okresní soud v tomto ohledu rozhodl:].
Obviněnému hrozí správní pokuta až do výše 250 000,00 EUR za každý případ porušení povinnosti zastavení činnosti podle č. 1 dohody ze dne 18. ledna 2023 nebo trest odnětí svobody až na 6 měsíců.

Potřebujeme vás pro sledování titulů

Musíte to vědět:

 • Existuje Žádná státní agenturakterá dohlíží na to, aby společnost BREBAU tyto povinnosti dodržovala. Pouze naše asociace může proti společnosti BREBAU podniknout kroky z tohoto titulu.
 • Při monitorování jsme závislí na vaší pomoci. Pokud se dozvíte o diskriminaci ze strany BREBAU V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte. Můžete se také obrátit na sdružení, které zastupuje vaše zájmy a které nás může informovat. Váš případ prověříme a požádáme o sankci vůči společnosti BREBAU, pokud to bude možné.
 • Pokud pracujete pro sdružení, které zastupuje zájmy lidí postižených diskriminací, nebo v něm působíte, kontaktujte nás.

Tento postup je částečně podporován Crowdfunding umožňuje...

Naše sdružení nemá z výsledku tohoto řízení žádný finanční prospěch. Navíc vedeme tato řízení na vlastní riziko. Platba BREBAU pokrývá pouze část skutečně vzniklých nákladů. Svým příspěvkem toto řízení podporujete:

Darovací účet: DE79 5205 0353 0011 8088 51 (Kassel Savings Bank)
Určené použití: BREBAU


 1. Aktualizováno/editováno dne: 01.06.2021. ↩︎
 2. Aktualizováno/editováno dne: 02.06.2021. ↩︎
 3. Aktualizováno/editováno dne: 21.05.2023.

Obrázek: Radio Bremen, Buten un Binnen: Verspermann, Bruneé

EuroConsum e.V.

Naše Práce vás potřebuje...

Myslíte si, že jste u této společnosti našli podobný přestupek? Zajímá nás to! Můžete Nahlášení následného trestného činu společnosti BREBAU. Vaši zprávu prověříme a v případě potřeby budeme po společnosti vymáhat pokutu. Regulační pokuty plynou do státní pokladny na.

Nápověda: Podle článku 13 směrnice EU o žalobách podaných v zastoupení je každé sdružení spotřebitelů s právní subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinno na svých internetových stránkách poskytovat informace o podaných žalobách v zastoupení, jejich procesním stavu a výsledcích žalob v zastoupení.

BREBAU

Schlachte 12-14, 28195 Brémy

Dotčené skupiny spotřebitelů...

Osoby, které mají určité diskriminační znaky (a které jsou s těmito osobami citově a trvale spjaty) a požádaly BREBAU (Brémy) o byt pro soukromé účely.

Práva k obrázkům
Další obrázky...