Diskriminačné konanie proti spoločnosti BREBAU GmbH

Po stránke Článok 13 smernice (EÚ) 2020/1828 (smernica EÚ o reprezentatívnych opatreniach) Kvalifikované subjekty poskytujú na internetovej stránke združenia informácie o plánovaných a vykonávaných činnostiach združenia a o výsledkoch vykonávaných činností združenia. Toto zverejnenie slúži na splnenie tejto požiadavky. Uvedené informácie odrážajú náš právny názor na začiatku konania a nemusia byť totožné s právnymi názormi rozhodujúcich súdov.

Predmet konania

Naša asociácia skúma pohľadávky z týchto hľadísk:

 • Porušenie pravidla trhového správania, § 3a UWG v spojení s § 19 AGG
 • Agresívne obchodné praktiky
 • Porušenie všeobecnej doložky UWG 1
 • Porušenie pravidla trhového správania, § 3a UWG iVm § 15 DSGVO u.A.1
 • Neprimerané obťažovanie 1

Okrem toho sa testujú Súdny príkaz tiež Nároky na odčerpanie zisku z federálneho rozpočtu a začatie jedného alebo viacerých Vzor deklaratórnej žaloby (žalôb) v mene príslušných kruhov.

Príčina činnosti združenia

Správa pre médiá (Radio Bremen, redakcia Buten un Binnen) Prepojenie: Tajné dokumenty Brebau: Byty v Brémach len pre bielych? Článok je dostupný aj na internete a reprodukuje interné dokumenty (pozri obrázok).

Okolnosti a dotknuté skupiny spotrebiteľov

Táto obchodná praktika sa dotkla spotrebiteľov, ktorí...

 • v posledných rokoch požiadali BREBAU o byt, ale nedostali byt alebo byt v požadovanej lokalite.
 • obývali alebo obývajú byt BREBAU a pre ktorých boli v systéme spracovania údajov BREBAU uložené diskriminačné poznámky (napr. KT, E40).

Stav postupu

Postup sa pripravuje. 2 Voči spoločnosti BREBAU bolo vydané varovanie.

21.05.2021 Spoločnosti BREBAU a jej dozornej rade bolo písomne oznámené začatie konania a právne aspekty, ktoré sa s ním spájajú a ktoré sa majú preskúmať.

21.05.2021 Stránka Štátny komisár pre ochranu údajov v Brémach bol kontaktovaný.

21.05.2021 Ako ďalší zástupcovia zainteresovaných strán boli oslovení rôzni aktéri občianskej spoločnosti.

22.05.2021 Vedenie spoločnosti BREBAU bolo prepustené.

25.05.2021 Spoločnosť BREBAU bezvýsledne reaguje na náš list z 21.5.2021 v tejto veci a necháva uplynúť lehotu stanovenú na zmierlivé urovnanie sporu.

01.06.2021 Naše združenie prináša List o zastavení činnosti adresovaný spoločnosti BREBAU von. Spoločnosť sa pritom vyzýva, aby sa v budúcnosti zdržala diskriminácie na trhu s bývaním a nezákonného uchovávania údajov pod hrozbou pokuty vo výške najmenej 10 000 EUR za každý prípad zavineného porušenia.

02.06.2021 Prokuratúra v Brémach vyhľadáva BREBAU, podľa Weser Kurier..

18.01.2023 Ústne pojednávanie pred Krajinským súdom Brémy

18.01.2023 Stránka BREBAU komplexne predkladá po niekoľkohodinovom súdnom pojednávaní (Podanie v znení [PDF]). Spoločnosti BREBAU sa zakazuje diskriminácia v budúcnosti pod hrozbou sankcie. Tento zákaz sa konkrétne vzťahuje na:

[BREBAU] sa zdržiava ...

1.1
zhromažďovať a/alebo uchovávať a/alebo spracúvať údaje o nájomníkoch žalovaného a/alebo osobách, ktoré sa uchádzajú o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu u žalovaného (budúci nájomníci), ktoré umožňujú vyvodzovať závery o náboženskej príslušnosti a/alebo etnickej príslušnosti alebo pôvode (vrátane tzv. "rasy") a/alebo pohlaví,
ak je to vykonané ako pomocou

1.1.1
dátumu (= charakteristika súvisiaca s osobou) "E40" pre osoby inej ako bielej pleti (osoby čiernej pleti a/alebo "osoby inej farby pleti" vrátane osôb z Bulharska a Rumunska a vrátane príslušníkov etnických skupín "Sinti" a "Rómovia")
a/alebo

1.1.2
dátumu (= charakteristický znak osoby) "KT11" pre osoby nosiace šatku (hidžáb)
a/alebo

1.2
zaviesť a/alebo zachovať a/alebo schvaľovať zavedenie alebo zachovanie obchodnej praxe, podľa ktorej, ak sa dve osoby predstavia ako potenciálni nájomníci a obidve sú rovnakého pohlavia, majú byť opýtané, či žiadajú o ubytovanie ako pár žijúci v spoločnom byte alebo ako pár.
a/alebo

1.3
zaviesť a/alebo udržiavať a/alebo súhlasiť so zavedením alebo udržiavaním obchodnej praxe, pri ktorej sa prvky, ako sú uvedené v bode 1.1 (konkrétne: "E 40" a "KT"), zatajujú pred sprístupnením dotknutým osobám s cieľom vytvoriť (falošný) dojem, že neexistujú,
keď sa to vykoná podľa nasledujúceho pokynu:

"Dôležitá informácia o poli poznámky: ak zákazník požiada o údaje, je možné zobraziť obrazovku,

Predtým, ako sa tak stane, musí byť vybrané celé pole poznámky (pozri obrázok): stlačte súčasne ctrl + c, teraz odstráňte všetko,

po tom, ako osoba uvidí pole s poznámkami, stlačte ctrl + z, potom sa poznámky opäť zobrazia."
a/alebo

1.4
preveriť predchádzajúcu adresu osôb, ktoré sa uchádzajú o bývanie u žalovaného a/alebo u tretej osoby, ktorú žalovaný využíva na predaj bytov na relevantnom trhu na účely uzatvorenia nájomnej zmluvy so žalovaným na bývanie (budúci nájomníci), aby sa zistilo, či sa na tejto adrese nachádza inštitúcia poskytujúca pomoc alebo podporné služby pre osoby so zdravotným postihnutím a/alebo terapeutické zariadenie,
ak sa to stane ako v súbore "zlé adresy"
[Poznámka: Na tomto mieste je vložený obrázok zoznamu "Zlé adresy"].
a/alebo

1.5
Štruktúrovaná evidencia osôb, ktoré sa uchádzajú u žalovaného a/alebo u tretej osoby, ktorú žalovaný využíva na predaj bytov na relevantnom trhu, o uzatvorenie nájomnej zmluvy so žalovaným na bývanie (budúci nájomníci) na základe ich pôvodu a/alebo etnickej príslušnosti a/alebo tzv,
ak sa tak stane ako v písomnom poučení žalovaného v časti "Na čo sa treba pýtať" pokynom "šatka, ak je prítomná - skratka KT" a/alebo "E40 (čierna)".
a/alebo

1.6
definovať "cieľové skupiny" v kontexte marketingu bývania, definovať cieľovú skupinu spôsobom, ktorý vylučuje ľudí inej ako bielej pleti,
ak sa to urobí, ako v poznámke "Vymedzenie cieľovej skupiny" z 30.9.2019, definovaním "kE40 - bez farebných ľudí" (sem patria Sinti a Rómovia, Bulhari a Rumuni).
a/alebo
ak sa to uskutoční pridaním slov "nie pre černochov" do ponúk na bývanie.

[Poznámka: Okresný súd v tejto súvislosti rozhodol:].
Žalovanému hrozí správna pokuta až do výšky 250 000,00 eur alebo alternatívne trest odňatia slobody až na šesť mesiacov za každý prípad porušenia povinností týkajúcich sa zastavenia činnosti podľa č. 1 dohody zo dňa 18. januára 2023.

Potrebujeme vás na monitorovanie titulov

Musíte to vedieť:

 • Existuje Žiadna štátna agentúraktorá monitoruje, či spoločnosť BREBAU tieto povinnosti dodržiava. Proti spoločnosti BREBAU môže na základe tohto titulu podniknúť kroky len naše združenie.
 • Pri monitorovaní sme závislí od vašej pomoci. Ak sa dozviete o diskriminácii zo strany BREBAU Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás. Môžete sa obrátiť aj na združenie, ktoré zastupuje vaše záujmy a ktoré nás potom môže informovať. Preskúmame váš prípad a v prípade možnosti požiadame o sankciu voči spoločnosti BREBAU.
 • Ak pracujete pre združenie, ktoré zastupuje záujmy ľudí postihnutých diskrimináciou, alebo v ňom pracujete, spojme sa s ním.

Tento postup je čiastočne podporovaný Crowdfunding umožňuje...

Naše združenie nemá z výsledku tohto konania žiadnu finančnú výhodu. Okrem toho vedieme tieto konania na vlastné riziko. Platba BREBAU pokrýva len časť skutočne vzniknutých nákladov. Svojím darom podporujete tieto konania:

Darovací účet: DE79 5205 0353 0011 8088 51 (Kassel Savings Bank)
Určené použitie: BREBAU


 1. Aktualizované/editované dňa: 01.06.2021. ↩︎
 2. Aktualizované/editované dňa: 02.06.2021. ↩︎
 3. Aktualizované/editované dňa: 21.05.2023.

Obrázok: Radio Bremen, Buten un Binnen: Verspermann, Bruneé

EuroConsum e.V.

Naša stránka Práca vás potrebuje...

Myslíte si, že ste v tejto spoločnosti našli podobný priestupok? Máme záujem! Môžete Nahlásenie ďalšieho priestupku spoločnosti BREBAU. Vašu správu skontrolujeme a v prípade potreby budeme od spoločnosti vymáhať pokutu. Regulačné pokuty plynú do štátnej pokladnice na.

Tip: Podľa článku 13 smernice EÚ o zastupujúcich žalobách je každé združenie spotrebiteľov s právnou subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinné na svojom webovom sídle poskytovať informácie o podaných zastupujúcich žalobách, ich procesnom stave a výsledkoch zastupujúcich žalôb.

BREBAU

Schlachte 12-14, 28195 Brémy

Dotknuté skupiny spotrebiteľov...

Osoby, ktoré majú určité diskriminačné znaky (a ktoré sú s takýmito osobami citovo a trvalo spojené) a požiadali BREBAU (Brémy) o byt na súkromné účely.

Obrázkové práva
Viac obrázkov...