"Protecteur"

Met de inwerkingtreding van de EU-richtlijn inzake collectief verhaal (Richtlijn (EU) 2020/1828) zijn grote delen van de toegang tot vorderingen voor consumenten en de handhaving van rechten geharmoniseerd. Artikel 20, lid 4, van de richtlijn stelt zich ten doel de samenwerking tussen de bevoegde instanties te intensiveren en artikel 23 voorziet ook in toezicht. 

EuroConsum e.V. neemt daarom deel aan de Projet de Référence et d'Organisation pour la Transparence et l'Égalité des Consommateurs dans les Procédures Judiciaires ("PROTECTEUR")dat de gestelde doelen moet ondersteunen. De specifieke taak van het project is het presenteren, registreren en evalueren van de procedurele vormen, structuren en processen die in de wetgeving van de lidstaten zijn voorzien of beschikbaar zijn voor procedures in het kader van de EU-richtlijn inzake collectief verhaal.

De procedures moeten worden uitgevoerd met het oog op Toegankelijkheid ("accès au droit"), de Benodigde middelen ("besoin de ressources") en de Doeltreffendheid ("efficacité") met elkaar vergelijkbaar worden gemaakt. 

Fase I

Om dit werk te vergemakkelijken is de structuur van het overleg, evenals van de verzoeken en klachten, gebaseerd op de volgende beginselen Fase I van het project op een geharmoniseerde standaardstructuur.

Vervolgens bevat de lezing Verwijzing naar de taal van de zaak en Toepasselijk recht. De nota heeft het volgende formaat: PROCEDURELE TAAL (LAND), bijvoorbeeld ....

  • NL (EN) dat de taal van de procedure Duits is en de procedure volgens het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

  • DE (AT) dat de taal van de procedure Duits is en dat de procedure verloopt volgens het recht van de Republiek Oostenrijk.

  • FR (BE) dat de procestaal Frans is en een procedure naar Belgisch recht.

  • DE (BE) de procestaal is het Duits en de procedure verloopt overeenkomstig het recht van het Koninkrijk België.

  • NL (BE) de procestaal is Nederlands en de procedure wordt beheerst door het recht van het Koninkrijk België.

  • NL (NL) dat de procestaal Nederlands is en een procedure naar het recht van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • PL (PL) dat de procestaal Pools is en dat de procedure wordt gevoerd in overeenstemming met het recht van de Poolse Republiek.

De geharmoniseerde standaardstructuur bevat ook Aantekeningen in het Frans. Deze noten dienen om de lezer te oriënteren in de tekst en zijn bedoeld voor personen die de proceduretaal niet machtig zijn. Het algemene doel is de toegang tot de tekst te vergemakkelijken. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of een onderwerp tot het nationale recht van de lidstaat of tot het recht van de Unie behoort.

(Periode fase 1: januari 2023 - )

Fasen II (juli 2023 - )

Van Fase II de Beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg ten gronde in de zaak in het kader van het project vertaald in de werktalen van de Unie. De werktalen zijn

  • Duits,

  • Frans en

  • Engels.

 

(Periode fase 2: juli 2023 - )

Fase III

Fase III zal worden gevolgd door een wetenschappelijke evaluatie en beoordeling van de procedures. Doorslaggevend zal zijn of er aspecten van de nationale wetgeving kunnen worden geïdentificeerd die de handhaving van de wet vergemakkelijken (effet utile [Duitse Wikipedia]) of belemmeren. Andere aspecten van bijzonder belang zullen zijn:

De duur van de procedure

De individuele voordelen die consumenten uit het proces halen

De sociale betekenis

De omvang van de benodigde financiële middelen en de mate waarin gekwalificeerde instellingen hiervoor worden gecompenseerd.

De effecten voor en op het milieu

 

(Periode fase 3: verwacht vanaf juni 2024 - )

Fase IV

De evaluatie van fase III vormt de basis voor de conclusies en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het wettelijk kader.

 

(Periode fase 3: verwacht vanaf Q4 2024 - )

1 Referentie- en organisatieproject voor transparantie en gelijkwaardigheid van consumenten in gerechtelijke procedures.