"Protecteur"

Se vstupem v platnost Směrnice EU o kolektivním odškodnění (Směrnice (EU) 2020/1828), jsou harmonizovány velké části přístupu spotřebitelů k nárokům a vymáhání práv. V čl. 20 odst. 4 směrnice je stanoven cíl zintenzivnit spolupráci mezi kvalifikovanými subjekty a v článku 23 je rovněž stanoveno monitorování. 

EuroConsum e.V. se proto podílí na Projet de Référence et d'Organisation pour la Transparence et l'Égalité des Consommateurs dans les Procédures Judiciaires (Referenční a organizační projekt pro transparentnost a rovnost spotřebitelů v soudních řízeních) ("PROTECTEUR")která má podpořit stanovené cíle. Konkrétním úkolem projektu je představit, zaznamenat a vyhodnotit procesní formy, struktury a postupy, které byly stanoveny nebo jsou k dispozici podle právních předpisů členských států pro řízení podle směrnice EU o kolektivním odškodnění.

Postupy se provádějí s cílem Přístupnost ("accès au droit"). Požadavky na zdroje ("besoin de ressources") a Účinnost ("efficacité") jsou vzájemně srovnatelné. 

Fáze I

V zájmu usnadnění této práce je struktura konzultací, jakož i žádostí a stížností založena na těchto zásadách Fáze I projektu na harmonizovaná standardní struktura.

Následně přednáška obsahuje Odkaz na znění případu a Rozhodné právo. Poznámka má následující formát: POSTUPOVÝ JAZYK (KRAJINA), např. ....

  • CZ (CZ) aby jednacím jazykem byla němčina a řízení probíhalo v souladu s právem Spolkové republiky Německo.

  • DE (AT) aby jazykem řízení byla němčina a aby se řízení řídilo právem Rakouské republiky.

  • FR (BE) aby jazykem řízení byla francouzština a aby se řízení řídilo právem Belgického království.

  • DE (BE) jednacím jazykem je němčina a řízení probíhá v souladu s právem Belgického království.

  • NL (BE) jazykem řízení je nizozemština a řízení se řídí právem Belgického království.

  • NL (NL) aby jazykem řízení byla nizozemština a aby se postupovalo podle práva Nizozemského království.

  • PL (PL) aby jazykem řízení byla polština a aby řízení probíhalo v souladu s právem Polské republiky.

Harmonizovaná struktura normy obsahuje také Poznámky ve francouzštině. Tyto poznámky slouží k orientaci v textu a jsou určeny osobám, které si nejsou jisty jazykem sborníku. Celkovým cílem je usnadnit přístup k textu. Jde například o to, zda podání patří do vnitrostátního práva členského státu, nebo do práva Unie.

(Období fáze 1: leden 2023 - )

Fáze II (červenec 2023 - )

Fáze II na Rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci samé v této věci v rámci projektu přeloženy do pracovních jazyků Unie. Pracovní jazyky jsou

  • Němčina,

  • Francouzština a

  • Angličtina.

 

(Období fáze 2: červenec 2023 - )

Fáze III

Po fázi III bude následovat vědecké hodnocení a posouzení postupů. Rozhodující bude, zda lze identifikovat aspekty vnitrostátního práva, které usnadňují (effet utile [německá Wikipedie]) nebo brání prosazování práva. Dalšími aspekty, které budou předmětem zvláštního zájmu, budou:

Doba trvání řízení

Individuální výhody, které spotřebitelé z tohoto procesu mají.

Společenský význam

Výše požadovaných finančních prostředků a rozsah, v jakém jsou za ně kvalifikované instituce kompenzovány.

Dopady na životní prostředí a na životní prostředí

 

(Období fáze 3: předpokládané od června 2024 - )

Fáze IV

Hodnocení třetí fáze je základem pro závěry a doporučení pro další rozvoj právního rámce.

 

(3. fáze období: očekává se od 4. čtvrtletí 2024 - )

1 Referenční a organizační projekt pro transparentnost a rovnocennost spotřebitelů v soudních řízeních.