"Protecteur"

S nadobudnutím platnosti Smernica EÚ o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu (Smernica (EÚ) 2020/1828) sa harmonizuje veľká časť prístupu spotrebiteľov k nárokom a presadzovania práv. V článku 20 ods. 4 smernice sa stanovuje cieľ zintenzívniť spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi a v článku 23 sa stanovuje aj monitorovanie. 

EuroConsum e.V. preto sa podieľa na Projet de Référence et d'Organisation pour la Transparence et l'Égalité des Consommateurs dans les Procédures Judiciaires ("PROTECTEUR")ktorá je určená na podporu stanovených cieľov. Konkrétnou úlohou projektu je predstaviť, zaznamenať a vyhodnotiť procesné formy, štruktúry a postupy, ktoré boli stanovené alebo sú k dispozícii podľa právnych predpisov členských štátov pre konania podľa smernice EÚ o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu.

Postupy sa majú vykonávať s cieľom Prístupnosť ("accès au droit"). Požiadavky na zdroje ("besoin de ressources") a Účinnosť ("efficacité") sú navzájom porovnateľné. 

Fáza I

S cieľom uľahčiť túto prácu je štruktúra konzultácií, ako aj žiadostí a sťažností založená na týchto zásadách Fáza I projektu na harmonizovaná štandardná štruktúra.

Následne prednáška obsahuje Odkaz na znenie prípadu a Uplatniteľné právo. Poznámka má tento formát: PROCEDÚRNY JAZYK (KRAJINA), napr. ...

  • SK (SK) aby jazykom konania bola nemčina a aby sa konanie viedlo v súlade s právom Spolkovej republiky Nemecko.

  • DE (AT) aby jazykom konania bola nemčina a aby sa konanie riadilo právom Rakúskej republiky.

  • FR (BE) aby jazykom konania bola francúzština a aby sa postupovalo podľa práva Belgického kráľovstva.

  • DE (BE) jazykom konania je nemčina a konanie sa vedie v súlade s právom Belgického kráľovstva.

  • NL (BE) jazykom konania je holandčina a konanie sa riadi právom Belgického kráľovstva.

  • NL (NL) aby jazykom konania bola holandčina a aby sa postupovalo podľa práva Holandského kráľovstva.

  • PL (PL) aby jazykom konania bola poľština a aby sa konanie viedlo v súlade s právom Poľskej republiky.

Harmonizovaná štruktúra normy obsahuje aj Poznámky vo francúzštine. Tieto poznámky slúžia na orientáciu v texte a sú určené osobám, ktoré si nie sú isté jazykom zborníka. Celkovým cieľom je uľahčiť prístup k textu. Ide napríklad o otázku, či podanie patrí do vnútroštátneho práva členského štátu alebo do práva Únie.

(Fáza 1: január 2023 - )

Fázy II (júl 2023 - )

Z adresy Fáza II . Rozhodnutia Súdu prvého stupňa vo veci samej v tejto veci v rámci projektu preložené do pracovných jazykov Únie. Pracovné jazyky sú

  • Nemčina,

  • Francúzština a

  • Angličtina.

 

(Obdobie fázy 2: júl 2023 - )

Fáza III

Po fáze III bude nasledovať vedecké hodnotenie a posúdenie postupov. Rozhodujúcim faktorom bude, či možno identifikovať aspekty vnútroštátneho práva, ktoré uľahčujú (effet utile [nemecká Wikipédia]) alebo bránia presadzovaniu práva. Ďalšími aspektmi osobitného záujmu budú:

Trvanie konania

Individuálne výhody, ktoré spotrebitelia získavajú z tohto procesu

Spoločenský význam

Výška potrebných finančných zdrojov a rozsah, v akom sú kvalifikované inštitúcie za to kompenzované.

Vplyv na životné prostredie a na životné prostredie

 

(Obdobie fázy 3: očakáva sa od júna 2024 - )

Fáza IV

Hodnotenie tretej fázy tvorí základ pre závery a odporúčania pre ďalší rozvoj právneho rámca.

 

(Obdobie fázy 3: očakáva sa od 4. štvrťroka 2024 - )

1 Referenčný a organizačný projekt pre transparentnosť a rovnocennosť spotrebiteľov v súdnych konaniach.