§ 1 NAAM EN STATUTAIRE ZETEL

De vereniging draagt de naam "EuroConsum"; na registratie bij de toevoeging e. V. De statutaire zetel van de vereniging is Kassel (Hessen, Duitsland). Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het wordt ingeschreven in het verenigingenregister. 

§ 2 DOEL EN NON-PROFITSTATUS

I. DOEL EN VERVULLING VAN HET DOEL

De vereniging streeft uitsluitend liefdadigheidsdoeleinden na, namelijk het bevorderen van consumentenadvies en consumentenbescherming en het werven van fondsen voor liefdadigheidsdoeleinden.
Als onderdeel van de verwezenlijking van haar doel behartigt zij de belangen van consumenten door op niet-commerciële en niet louter tijdelijke basis informatie, voorlichting en advies te verstrekken, in het bijzonder door publicaties uit te geven, bijeenkomsten en spreekuren te houden, evenementen te organiseren en bekendheid te geven aan de kwaliteit van goederen en diensten, met name via internet. De organisatie behartigt ook de belangen van consumenten tegenover politici.

De vereniging vervult haar doelstellingen ook door het instellen van vorderingen, in het bijzonder vorderingen tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen en schadeloosstelling, en door het voeren van (ook gerechtelijke) procedures of procedures voor administratieve autoriteiten (zonder geografische of geografische beperkingen), in het bijzonder in overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende acties door belangenbehartigers (Richtlijn (EU) 2020/1828). De vereniging kan ook pleiten voor de bescherming van
rechten van consumenten door vorderingen aan hem over te dragen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

De activiteit wordt ook gerealiseerd doordat de vereniging consumenten adviseert over aspecten van discriminatie die ontoelaatbaar zijn volgens het Gemeenschapsrecht (in het bijzonder Richtlijnen 76/207/EEG, 97/80/EG, 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG, 2004/113/EG en Art. 18 tot 21 VWEU), opkomt voor de belangen van de betrokken personen en groepen en passende maatregelen neemt en/of coördineert om discriminatie tegen hen te bestrijden. Dit omvat in het bijzonder alle aspecten van discriminatie op basis van kenmerken die volgens het Gemeenschapsrecht verboden zijn in verband met massatransacties in het dagelijks leven, toegang tot (betaald) onderwijs en de markt voor huurwoningen.

Het doel wordt ook gerealiseerd door het geven van advies en het uitoefenen (inclusief vertegenwoordigen) van claims en rechten in overeenstemming met de GDPR (Verordening (EU) 2016/679), in het bijzonder ook in overeenstemming met Art. 80 GDPR.

In overeenstemming met de vereisten van het Gemeenschapsrecht geeft de vereniging ook informatie over de rechten van consumenten, in het bijzonder door informatie en gegevens te publiceren over de procedures die zij heeft gevoerd (en de resultaten daarvan), aangezien dit het instellen en afdwingen van individuele vorderingen vergemakkelijkt (follow-up).

Daartoe kan zij bijstand verlenen, in het bijzonder met betrekking tot de taalkundige, culturele en etnische diversiteit van de Europese Unie (zie Richtlijn (EU) 2019/2161). De wettelijke taak kan ook bestaan uit coördinatie met de antitrustautoriteiten en de Europese Commissie en het instellen van vorderingen op grond van artikel 33 en 34a AOS en deelname aan procedures op grond van artikel 34 AOS.

De vereniging werkt onbaatzuchtig en streeft niet primair haar eigen economische doelen na of de intentie om winst te maken.

In hun hoedanigheid van leden ontvangen de leden van de vereniging geen voordelen uit de fondsen van de vereniging. Niemand mag worden bevoordeeld door onkosten die vreemd zijn aan het doel van de vereniging of door een onevenredig hoge vergoeding.

De fondsen van de Vereniging mogen alleen worden gebruikt voor de doelen die in de Statuten staan.

II. RELATIE MET DE EUROPESE UNIE

De vereniging waardeert de verworvenheden van de Europese eenwording, waaronder de interne markt, en zet zich in voor deze verworvenheden en voor het creëren van een gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Zij voelt zich in het bijzonder betrokken bij het ondersteunen van consumenten in zaken met een intracommunautaire dimensie. De vereniging zal haar uiterste best doen om het werk van de Europese instellingen, in het bijzonder de Europese Commissie, op het gebied van consumentenbescherming te ondersteunen. Moderne communicatiemiddelen (internet, e-mail, enz.) en het taalkundig en cultureel pluralisme van Europa zijn van bijzonder belang in het werk van de vereniging.

§ 3 LIDMAATSCHAP, UITSLUITING, BIJDRAGE

Elke rechtspersoon of meerderjarige natuurlijke persoon kan lid worden. De Raad van Bestuur beslist over de toelating, die informeel kan worden aangevraagd. Als een verzoek om toelating wordt afgewezen, kan de aanvrager bezwaar maken. De Raad van Bestuur legt dit bezwaar voor aan de Algemene Vergadering; de Algemene Vergadering beslist vervolgens over de toelating.

De contributie voor leden die na 1 januari 2023 lid worden van de vereniging is ten minste
0,01 euro (1 eurocent) per jaar; lidmaatschap blijft gratis voor leden die eerder lid zijn geworden van de vereniging. Het staat elk lid echter vrij om de vereniging financieel te steunen. Het lidmaatschap eindigt wanneer iemand ontslag neemt of overlijdt. Voor de verklaring van uittreding is geen formulier nodig.

Leden kunnen bij besluit van de algemene vergadering worden geroyeerd als hun gedrag onverenigbaar is met de doelstellingen van de vereniging. Voor royement is een meerderheid van de aanwezige leden nodig, waarbij het lid over wiens royement wordt gestemd geen stemrecht heeft.

Het College van Bestuur kan - in het bijzonder om redenen van proceseconomie en reputatieschade - naar eigen goeddunken afzien van het innen van contributies. Als de som van de contributies waarvan de inning is kwijtgescholden meer bedraagt dan 10 % van de totale inkomsten uit alle lidmaatschapsbijdragen in een kalenderjaar, moet het College van Bestuur de Algemene Vergadering hierop wijzen.

§ 4 ORGANISATIE

I. DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per kalenderjaar bijeen. Ze kan worden bijeengeroepen op schriftelijk verzoek van 1/3 van de leden of door de Raad van Bestuur. De uitnodigingstermijn is een week. Bij de uitnodiging hoeft geen agenda te worden gevoegd. Als er voorstellen zijn om de statuten te wijzigen, moet hierop worden gewezen zonder dat de afzonderlijke wijzigingen hoeven te worden genoemd.

De uitnodiging moet op zijn minst in tekstvorm zijn.

De Algemene Vergadering kan ook op een andere locatie dan het hoofdkantoor van de Vereniging worden gehouden.
De Raad van Bestuur bepaalt de locatie naar eigen goeddunken. Echter, in het geval van een algemene vergadering die gehouden moet worden op verzoek van een deel van de leden, moet deze algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel.

Van het verloop van de algemene vergadering en de genomen besluiten worden notulen gemaakt, die worden ondertekend door degene die de notulen heeft gemaakt.

II. RAAD VAN BESTUUR EN MANAGEMENT

De Algemene Vergadering kiest een Raad van Bestuur bestaande uit maximaal drie personen (de Algemene Vergadering waarin de Raad van Bestuur wordt gekozen, beslist over het specifieke aantal bestuursleden), vertegenwoordigt de Vereniging alleen in en buiten rechte (in elk geval) en beheert de zaken. Hij is verantwoordelijk voor het notuleren van de besluiten van de Algemene Vergadering. Zijn ambtstermijn is vijf jaar, tenzij de Algemene Vergadering van tevoren een nieuwe voorzitter kiest. De Raad van Bestuur benoemt een directeur die de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt alleen de Raad van Bestuur in juridische geschillen en in dagelijkse administratieve zaken.

Het dagelijks bestuur - handelend namens de vereniging - dient een arbeidsovereenkomst te sluiten met de algemeen directeur. Als het dagelijks bestuur door overlijden of ziekte langer dan vier weken niet in staat is om de vereniging te leiden, is de algemeen directeur verantwoordelijk voor het organiseren van een algemene vergadering om onverwijld, maar over het algemeen binnen acht weken, een nieuw dagelijks bestuur te kiezen.

Zowel de Raad van Bestuur als de Algemeen Directeur zijn vrijgesteld van de beperkingen van artikel 181 BGB met betrekking tot de vertegenwoordiging van het andere orgaan of de vereniging, maar met de volgende beperking: Bij het aangaan, verlengen en beëindigen van de arbeids- of dienstbetrekking van de Algemeen Directeur, met inbegrip van alle rechtshandelingen in verband met de inhoud en/of organisatie van de arbeids- of dienstbetrekking van de Algemeen Directeur, is de Algemeen Directeur onderworpen aan de beperking van artikel 181 BGB.

Het staat de organen vrij om een vrouwelijke vorm te gebruiken voor de aanduiding van hun ambt.

III. ADVIESRADEN

De Raad van Bestuur organiseert adviesorganen in overeenstemming met de directie. De vorming en samenstelling van deze commissies moet worden gerapporteerd aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur moet rekening houden met de wensen van de Algemene Vergadering.

§ 5 STEMMEN, VERKIEZINGEN EN STATUTENWIJZIGINGEN

Stemmen en verkiezingen worden geregeld door een verkiezingsreglement. Voor statutenwijzigingen is een tweederde meerderheid van de op de algemene vergadering aanwezige leden vereist.

§ 6 ONTBINDING EN VOORWAARDELIJKE CLAUSULE

De ontbinding van de vereniging vereist een meerderheid van 3/4 van de uitgebrachte stemmen en de gelijktijdige aanwezigheid van ten minste 3/4 van de leden van de vereniging op de algemene vergadering. Als de vereniging wordt ontbonden of opgeheven of als de fiscaal bevoorrechte doelen ophouden te bestaan, worden de activa overgedragen aan de Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V. (AG Darmstadt VR 2028), die ze direct en uitsluitend voor liefdadigheidsdoeleinden moet gebruiken.

§ 7 ONDERSTEUNEND LIDMAATSCHAP

Naast het volledige lidmaatschap is er ook de optie van ondersteunend lidmaatschap. Steunende leden hebben geen stemrecht en zijn geen leden in de zin van artikel 32 BGB. Ze betalen een jaarlijkse contributie, die wordt vastgelegd in een contributiestatuut dat wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur, die deze taak kan delegeren, beslist over de toelating van een ondersteunend lid.

Als een persoon zowel lid als ondersteunend lid is, blijven de rechten van deze persoon als lid (Artikel 32 BGB) onaangetast door het ondersteunende lidmaatschap.

Een aanvraag voor lidmaatschap na 1 februari 2011 (maar op zijn vroegst na het invoeren van het contributiestatuut door de registratie rechtbank) wordt beschouwd als een aanvraag voor sponsorlidmaatschap, tenzij de omstandigheden anders aangeven.

Het sponsorlidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van vier weken tot het einde van de maand. Contributies betaald voor ondersteunende lidmaatschappen worden niet terugbetaald. De hoogte van de contributie wordt bepaald door het bestuur. Bij achterstallige contributie wordt het recht van het steunlid op eventuele voordelen opgeschort.Laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering op 18 juli 2023.