§ 1 NAZWA I SIEDZIBA

Stowarzyszenie nosi nazwę "EuroConsum"; po rejestracji z dodatkiem e. V. Siedzibą stowarzyszenia jest Kassel (Hesja, Niemcy). Rok stowarzyszeniowy rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca następnego roku. Zostanie on wpisany do rejestru stowarzyszeń. 

§ 2 CEL I STATUS NON-PROFIT

I. CEL I REALIZACJA CELU

Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele charytatywne, a mianowicie cel promowania doradztwa konsumenckiego i ochrony konsumentów oraz zbierania funduszy na cele charytatywne.
W ramach realizacji swojego celu reprezentuje interesy konsumentów poprzez dostarczanie informacji, edukację i doradztwo w sposób niekomercyjny, a nie tylko tymczasowy, w szczególności poprzez wydawanie publikacji, organizowanie spotkań i godzin konsultacji, a także organizowanie wydarzeń i promowanie jakości towarów i usług, w szczególności za pośrednictwem Internetu. Reprezentuje również interesy konsumentów wobec polityków.

Stowarzyszenie realizuje również swoje cele poprzez dochodzenie roszczeń, w szczególności roszczeń o zabezpieczenie roszczeń i zadośćuczynienie, oraz poprzez prowadzenie postępowań (również sądowych) lub postępowań przed organami administracyjnymi (bez ograniczeń geograficznych lub geograficznych), w szczególności zgodnie z dyrektywą UE w sprawie powództw przedstawicielskich (dyrektywa (UE) 2020/1828). Stowarzyszenie może również działać na rzecz ochrony
praw konsumentów poprzez przeniesienie na niego roszczeń, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Działalność ta jest również realizowana poprzez fakt, że stowarzyszenie doradza konsumentom w zakresie aspektów dyskryminacji, które są niedopuszczalne na mocy prawa wspólnotowego (w szczególności dyrektyw 76/207/EWG, 97/80/WE, 2000/43/WE, 2000/78/WE, 2002/73/WE, 2004/113/WE i art. 18-21 TFUE), broni interesów osób i grup dotkniętych dyskryminacją oraz podejmuje i/lub koordynuje odpowiednie środki w celu zwalczania dyskryminacji wobec nich. W szczególności obejmuje to wszystkie aspekty dyskryminacji ze względu na cechy, które są zabronione na mocy prawa wspólnotowego w związku z masowymi transakcjami w życiu codziennym, dostępem do (płatnych) możliwości edukacyjnych i rynku wynajmu mieszkań.

Cel ten realizowany jest również poprzez udzielanie porad oraz wykonywanie (w tym reprezentowanie) roszczeń i praw zgodnie z RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679), w szczególności również zgodnie z art. 80 RODO.

Zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego, stowarzyszenie informuje również o prawach konsumentów, w szczególności publikując informacje i dane o prowadzonych przez siebie postępowaniach (i ich wynikach), gdyż ułatwia to dochodzenie i egzekwowanie indywidualnych roszczeń (follow-up).

W tym celu może udzielać pomocy, w szczególności w odniesieniu do różnorodności językowej, kulturowej i etnicznej Unii Europejskiej (zob. dyrektywa (UE) 2019/2161). Zadanie ustawowe może również obejmować koordynację z organami antymonopolowymi i Komisją Europejską oraz dochodzenie roszczeń zgodnie z art. 33 i 34a ARC oraz udział w postępowaniach zgodnie z art. 34 ARC.

Stowarzyszenie działa bezinteresownie i nie dąży przede wszystkim do realizacji własnych celów gospodarczych lub zamiaru osiągnięcia zysku.

Jako członkowie, członkowie stowarzyszenia nie otrzymują żadnych korzyści z funduszy stowarzyszenia. Żadna osoba nie może być faworyzowana przez wydatki, które są obce celowi stowarzyszenia lub przez nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie.

Fundusze Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w Statucie Stowarzyszenia.

II. STOSUNKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Stowarzyszenie docenia osiągnięcia zjednoczenia Europy, w tym rynku wewnętrznego, i jest zaangażowane w ich realizację oraz w tworzenie wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Czuje się szczególnie zobowiązane do wspierania konsumentów w sprawach o wymiarze wewnątrzwspólnotowym. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby wspierać działania instytucji europejskich, w szczególności Komisji Europejskiej, na rzecz ochrony konsumentów. Nowoczesne środki komunikacji (Internet, poczta elektroniczna itp.) oraz pluralizm językowy i kulturowy Europy mają szczególne znaczenie w pracy stowarzyszenia.

§ 3 CZŁONKOSTWO, WYKLUCZENIE, SKŁADKA

Członkiem może zostać każdy pełnoletni podmiot prawny lub osoba fizyczna. Zarząd decyduje o przyjęciu, o które można ubiegać się nieformalnie. Jeśli wniosek o przyjęcie zostanie odrzucony, wnioskodawca może złożyć sprzeciw. Zarząd przekaże ten sprzeciw Walnemu Zgromadzeniu; Walne Zgromadzenie podejmie następnie decyzję o przyjęciu.

Składka członkowska dla członków, którzy przystąpią do stowarzyszenia po 1 stycznia 2023 r., wynosi co najmniej
0,01 euro (1 eurocent) rocznie; członkostwo pozostaje bezpłatne dla członków, którzy wcześniej przystąpili do stowarzyszenia. Każdy członek może jednak wspierać stowarzyszenie finansowo. Członkostwo kończy się w momencie rezygnacji lub śmierci. Oświadczenie o rezygnacji nie wymaga żadnej formy.

Członkowie mogą zostać wykluczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia, jeśli ich zachowanie jest niezgodne z celami stowarzyszenia. Wykluczenie wymaga większości głosów obecnych członków, przy czym członek, którego wykluczenie jest przedmiotem głosowania, nie ma prawa głosu.

Zarząd może - w szczególności ze względów oszczędności proceduralnych i interesu reputacyjnego - odstąpić od pobierania składek członkowskich według własnego uznania. Jeśli suma składek, z których pobierania zrezygnowano, przekracza 10 % całkowitego dochodu ze wszystkich składek członkowskich w danym roku kalendarzowym, Zarząd musi wskazać to na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4 ORGANIZACJA

I. WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym. Może ono zostać zwołane na pisemny wniosek 1/3 członków lub przez Zarząd. Termin zaproszenia wynosi jeden tydzień. Do zaproszenia nie musi być dołączony porządek obrad. Jeśli istnieją wnioski o zmianę Statutu Stowarzyszenia, fakt ten powinien zostać wskazany bez konieczności wymieniania poszczególnych zmian.

Zaproszenie musi mieć przynajmniej formę tekstową.

Walne Zgromadzenie może również odbyć się w miejscu innym niż siedziba Stowarzyszenia.
Rada Dyrektorów określa lokalizację według własnego uznania. Jednakże w przypadku walnego zgromadzenia, które musi odbyć się na wniosek niektórych członków, takie walne zgromadzenie musi odbyć się w siedzibie statutowej.

Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i podjętych uchwał należy sporządzić protokół, który musi zostać podpisany przez osobę sporządzającą protokół.

II. ZARZĄD I KIEROWNICTWO

Walne Zebranie wybiera Zarząd składający się z maksymalnie trzech osób (Walne Zebranie, na którym wybierany jest Zarząd, decyduje o konkretnej liczbie członków Zarządu), reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie w sądzie i poza sądem (w każdym przypadku) oraz kieruje jego działalnością. Jest odpowiedzialny za notarialne poświadczanie uchwał Walnego Zebrania. Jego kadencja trwa pięć lat, chyba że Walne Zgromadzenie wybierze wcześniej nowego Przewodniczącego. Zarząd wyznacza dyrektora zarządzającego, który reprezentuje stowarzyszenie w sądzie i poza nim.
Rada Dyrektorów reprezentuje Radę Dyrektorów samodzielnie, w szczególności w sporach prawnych i codziennych sprawach administracyjnych.

Zarząd - działając w imieniu stowarzyszenia - powinien zawrzeć umowę o pracę z dyrektorem zarządzającym. Jeśli Zarząd nie jest w stanie prowadzić działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż cztery tygodnie z powodu śmierci lub choroby, Dyrektor Zarządzający jest odpowiedzialny za zorganizowanie walnego zgromadzenia w celu wyboru nowego Zarządu niezwłocznie, ale zazwyczaj w ciągu ośmiu tygodni.

Zarówno Zarząd, jak i Dyrektor Zarządzający są zwolnieni z ograniczeń wynikających z § 181 BGB w odniesieniu do reprezentowania innego organu lub stowarzyszenia, ale z następującym ograniczeniem: Przy zawieraniu, przedłużaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług Dyrektora Zarządzającego, w tym wszelkich czynności prawnych związanych z treścią i/lub organizacją stosunku pracy lub stosunku służbowego Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor Zarządzający podlega ograniczeniom wynikającym z § 181 BGB.

Organy mogą swobodnie używać żeńskiej formy dla oznaczenia swojego urzędu.

III. KOMITETY DORADCZE

Zarząd organizuje organy doradcze w porozumieniu z kierownictwem. O utworzeniu i składzie tych komitetów należy poinformować Walne Zgromadzenie. Zarząd powinien brać pod uwagę życzenia Walnego Zgromadzenia.

§ 5 GŁOSOWANIE, WYBORY I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Głosowanie i wybory reguluje regulamin wyborczy. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia wymagają większości dwóch trzecich głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 6 KLAUZULA ROZWIĄZANIA I NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI

Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga większości 3/4 oddanych głosów i jednoczesnej obecności co najmniej 3/4 członków stowarzyszenia na walnym zgromadzeniu. Jeśli stowarzyszenie zostanie rozwiązane lub anulowane lub jeśli przestaną istnieć cele uprzywilejowane podatkowo, majątek zostanie przekazany Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V. (AG Darmstadt VR 2028), która musi wykorzystać je bezpośrednio i wyłącznie na cele charytatywne.

§ 7 CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE

Oprócz pełnego członkostwa istnieje również opcja członkostwa wspierającego. Członkowie wspierający nie mają prawa głosu i nie są członkami w rozumieniu § 32 BGB. Płacą oni roczną składkę członkowską, która jest określona w statucie składki członkowskiej ustalanym przez Walne Zgromadzenie. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd, który może delegować to zadanie.

Jeśli dana osoba jest zarówno członkiem, jak i członkiem wspierającym, prawa tej osoby jako członka (§ 32 BGB) pozostają nienaruszone przez członkostwo wspierające.

Wniosek o członkostwo złożony po 1 lutego 2011 r. (ale najwcześniej po wprowadzeniu statutu składki członkowskiej przez sąd rejestrowy) będzie uważany za wniosek o członkostwo sponsorowane, chyba że okoliczności wskazują inaczej.

Członkostwo sponsorskie można anulować w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego cztery tygodnie do końca miesiąca. Składki zapłacone za członkostwo wspierające nie będą zwracane. Wysokość składek członkowskich zależy od decyzji Zarządu. W przypadku zalegania z opłatami członkowskimi prawo członka wspierającego do jakichkolwiek korzyści zostaje zawieszone.Ostatnio zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2023 r.