§ 1 NÁZEV A SÍDLO

Sdružení nese název "EuroConsum"; po registraci u společnosti addition e. V. Sídlo sdružení je v Kasselu (Hesensko, Německo). Rok sdružení začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku. Zapisuje se do rejstříku spolků. 

§ 2 ÚČEL A NEZISKOVÝ STATUS

I. ÚČEL A NAPLNĚNÍ ÚČELU

Sdružení sleduje výhradně dobročinné cíle, a to podporu spotřebitelského poradenství a ochrany spotřebitele a získávání finančních prostředků na dobročinné účely.
V rámci plnění svého účelu zastupuje zájmy spotřebitelů tím, že poskytuje informace, vzdělávání a poradenství na nekomerční a nikoli pouze dočasné bázi, zejména vydáváním publikací, pořádáním setkání a konzultačních hodin, jakož i organizováním akcí a propagací kvality zboží a služeb, zejména prostřednictvím internetu. Zastupuje rovněž zájmy spotřebitelů vůči politikům.

Sdružení plní své cíle také uplatňováním nároků, zejména nároků na zdržení se protiprávního jednání a na náhradu škody, a vedením (i soudních) řízení nebo řízení před správními orgány (bez zeměpisného nebo geografického omezení), zejména v souladu se směrnicí EU o žalobách podávaných v zastoupení (směrnice (EU) 2020/1828). Sdružení se může rovněž zasazovat o ochranu
práva spotřebitelů tím, že na něj postoupí pohledávky, pokud je to právně přípustné.

Tato činnost se realizuje také tím, že sdružení poskytuje spotřebitelům poradenství v otázkách diskriminace, které jsou podle práva Společenství nepřípustné (zejména směrnice 76/207/EHS, 97/80/ES, 2000/43/ES, 2000/78/ES, 2002/73/ES, 2004/113/ES a články 18 až 21 SFEU), hájí zájmy dotčených osob a skupin a přijímá a/nebo koordinuje vhodná opatření k boji proti jejich diskriminaci. To zahrnuje zejména všechny aspekty diskriminace na základě znaků, které jsou podle práva Společenství zakázány v souvislosti s hromadnými transakcemi v každodenním životě, přístupem k (placeným) vzdělávacím příležitostem a trhem s nájemním bydlením.

Účel je naplňován také poskytováním poradenství a uplatňováním (včetně zastupování) nároků a práv v souladu s GDPR (nařízení (EU) 2016/679), zejména také v souladu s čl. 80 GDPR.

V souladu s požadavky práva Společenství sdružení rovněž poskytuje informace o právech spotřebitelů, zejména zveřejňováním informací a údajů o řízeních, která vedlo (a jejich výsledcích), neboť to usnadňuje uplatnění a vymáhání jednotlivých nároků (následná opatření).

Za tímto účelem může poskytovat pomoc, zejména s ohledem na jazykovou, kulturní a etnickou rozmanitost Evropské unie (viz směrnice (EU) 2019/2161). Mezi zákonem stanovené úkoly může patřit také koordinace s antimonopolními úřady a Evropskou komisí a uplatňování nároků podle § 33 a 34a ZOHS a účast v řízeních podle § 34 ZOHS.

Sdružení funguje nezištně a nesleduje primárně své vlastní ekonomické cíle nebo záměr dosáhnout zisku.

Jako členové sdružení nepobírají členové sdružení žádné výhody z prostředků sdružení. Žádná osoba nesmí být zvýhodněna výdaji, které jsou cizí účelu sdružení, ani nepřiměřeně vysokou odměnou.

Prostředky sdružení mohou být použity pouze k účelům stanoveným ve stanovách.

II. VZTAH S EVROPSKOU UNIÍ

Sdružení si váží výdobytků evropského sjednocení, včetně vnitřního trhu, a zasazuje se o ně a o vytvoření společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Cítí se být obzvláště odhodláno podporovat spotřebitele v případech s rozměrem uvnitř Společenství. Sdružení se bude ze všech sil snažit podporovat činnost evropských institucí, zejména Evropské komise, v oblasti ochrany spotřebitele. Moderní komunikační prostředky (internet, elektronická pošta atd.) a jazyková a kulturní pluralita Evropy mají v práci sdružení zvláštní význam.

§ 3 ČLENSTVÍ, VYLOUČENÍ, PŘÍSPĚVEK

Členem se může stát každá právnická nebo zletilá fyzická osoba. O přijetí rozhoduje výkonná rada, která může podat neformální žádost. Pokud je žádost o přijetí zamítnuta, může žadatel podat námitku. Představenstvo tuto námitku předloží valné hromadě; valná hromada poté rozhodne o přijetí.

Členský příspěvek pro členy, kteří vstoupí do sdružení po 1. lednu 2023, činí nejméně
0,01 eur (1 eurocent) ročně; členství zůstává bezplatné pro členy, kteří již dříve vstoupili do sdružení. Každý člen však může sdružení finančně podporovat. Členství zaniká vystoupením nebo úmrtím. Prohlášení o vystoupení nevyžaduje žádný formulář.

Členové mohou být vyloučeni usnesením valné hromady, pokud je jejich chování neslučitelné s cíli sdružení. Vyloučení vyžaduje většinu přítomných členů, přičemž člen, o jehož vyloučení se hlasuje, nemá hlasovací právo.

Výkonná rada může - zejména z důvodů procesní ekonomie a ochrany dobré pověsti - podle svého uvážení upustit od výběru členských příspěvků. Pokud součet příspěvků, od jejichž výběru bylo upuštěno, přesáhne 10 % celkových příjmů ze všech členských příspěvků v kalendářním roce, musí na to výkonná rada upozornit na valné hromadě.

§ 4 ORGANIZACE

I. VALNÁ HROMADA

Valná hromada se schází nejméně jednou za kalendářní rok. Může být svolána na písemnou žádost 1/3 členů nebo výkonnou radou. Lhůta pro pozvání je jeden týden. K pozvánce nemusí být přiložen program jednání. Pokud jsou podány návrhy na změnu stanov, je třeba na tuto skutečnost upozornit, aniž by bylo nutné jednotlivé změny jmenovat.

Pozvánka musí mít alespoň textovou podobu.

Valná hromada se může konat i na jiném místě než v sídle sdružení.
Správní rada určí místo podle svého uvážení. V případě valné hromady, která se musí konat na žádost některých členů, se však tato valná hromada musí konat v sídle společnosti.

O průběhu valné hromady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje osoba pořizující zápis.

II. VÝKONNÁ RADA A VEDENÍ

Valná hromada volí představenstvo, které se skládá maximálně ze tří osob (o konkrétním počtu členů představenstva rozhoduje valná hromada, na které je představenstvo voleno), zastupuje sdružení samostatně před soudem i mimo něj (v každém případě) a řídí hospodaření. Odpovídá za sepisování usnesení valné hromady. Jeho funkční období je pětileté, pokud valná hromada předtím nezvolí nového předsedu. Představenstvo jmenuje jednatele, který zastupuje sdružení před soudem i mimo něj.
Představenstvo zastupuje představenstvo samostatně, zejména v právních sporech a v běžných administrativních záležitostech.

Výkonná rada - jednající jménem sdružení - by měla s generálním ředitelem uzavřít pracovní smlouvu. Pokud výkonná rada není schopna vykonávat činnost sdružení po dobu delší než čtyři týdny z důvodu úmrtí nebo nemoci, je generální ředitel odpovědný za uspořádání valné hromady, která neprodleně, zpravidla však do osmi týdnů, zvolí novou výkonnou radu.

Výkonná rada i jednatel jsou zproštěni omezení podle § 181 BGB, pokud jde o zastupování jiného orgánu nebo sdružení, avšak s následujícím omezením: Při uzavírání, prodlužování a ukončování pracovní nebo služební smlouvy jednatele, včetně všech právních úkonů souvisejících s obsahem a/nebo organizací pracovního nebo služebního poměru jednatele, se na jednatele vztahuje omezení podle § 181 BGB.

Orgány mohou pro označení svého úřadu používat ženský tvar.

III. PORADNÍ SBORY

Výkonná rada po dohodě s vedením organizuje poradní orgány. Vytvoření a složení těchto výborů musí být oznámeno valné hromadě. Výkonná rada by měla brát v úvahu přání valné hromady.

§ 5 HLASOVÁNÍ, VOLBY A ZMĚNY STANOV

Hlasování a volby upravuje volební řád. Změny stanov vyžadují dvoutřetinovou většinu hlasů členů přítomných na valné hromadě.

§ 6 ROZPUŠTĚNÍ A DOLOŽKA O NEPŘEDVÍDATELNÝCH UDÁLOSTECH

K rozpuštění sdružení je zapotřebí 3/4 většiny odevzdaných hlasů a současné přítomnosti alespoň 3/4 členů sdružení na valné hromadě. Pokud je spolek rozpuštěn nebo zrušen nebo pokud zaniknou daňově zvýhodněné účely, přechází majetek na Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V. (AG Darmstadt VR 2028), která jej musí použít přímo a výhradně na dobročinné účely.

§ 7 PODPORA ČLENSTVÍ

Kromě plného členství je k dispozici také možnost podpůrného členství. Podpůrní členové nemají hlasovací právo a nejsou členy ve smyslu § 32 BGB. Platí roční členský příspěvek, který je stanoven ve statutu členských příspěvků, který určuje valná hromada. O přijetí podpůrného člena rozhoduje výkonná rada, která může tento úkol delegovat.

Pokud je osoba současně členem i podpůrným členem, zůstávají práva této osoby jako člena (§ 32 BGB) podpůrným členstvím nedotčena.

Žádost o členství podaná po 1. únoru 2011 (nejdříve však po zapsání statutu členského příspěvku rejstříkovým soudem) se považuje za žádost o sponzorské členství, pokud z okolností nevyplývá něco jiného.

Sponzorské členství lze kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou čtyři týdny do konce měsíce. Příspěvky zaplacené za podporující členství se nevracejí. Tvrzení o výši členských příspěvků je na uvážení výkonné rady. V případě nedoplatku členských příspěvků je nárok podporujícího člena na jakékoli výhody pozastaven.Naposledy změněno usnesením valné hromady ze dne 18. července 2023.