§ 1 NÁZOV A SÍDLO

Združenie nesie názov "EuroConsum"; po registrácii s dodatkom e. V. Sídlo združenia je Kassel (Hesensko, Nemecko). Rok združenia sa začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka. Zapisuje sa do registra združení. 

§ 2 ÚČEL A NEZISKOVÝ ŠTATÚT

I. CIEĽ A NAPLNENIE CIEĽA

Združenie sleduje výlučne charitatívne ciele, a to podporu spotrebiteľského poradenstva a ochrany spotrebiteľa a získavanie finančných prostriedkov na charitatívne účely.
V rámci plnenia svojho účelu zastupuje záujmy spotrebiteľov tým, že poskytuje informácie, vzdelávanie a poradenstvo na nekomerčnom a nie len dočasnom základe, najmä vydávaním publikácií, organizovaním stretnutí a konzultačných hodín, ako aj organizovaním podujatí a propagáciou kvality tovaru a služieb, najmä prostredníctvom internetu. Zastupuje tiež záujmy spotrebiteľov vo vzťahu k politikom.

Združenie plní svoje ciele aj uplatňovaním nárokov, najmä nárokov na súdne príkazy a nápravu, a vedením (aj súdnych) konaní alebo konaní pred správnymi orgánmi (bez geografického alebo zemepisného obmedzenia), najmä v súlade so smernicou EÚ o žalobách podávaných v zastúpení (smernica (EÚ) 2020/1828). Združenie sa môže zasadzovať aj za ochranu
práva spotrebiteľov postúpením pohľadávok na neho, pokiaľ je to právne prípustné.

Táto činnosť sa realizuje aj tým, že združenie poskytuje spotrebiteľom poradenstvo v súvislosti s aspektmi diskriminácie, ktoré sú podľa práva Spoločenstva neprípustné (najmä smernice 76/207/EHS, 97/80/ES, 2000/43/ES, 2000/78/ES, 2002/73/ES, 2004/113/ES a články 18 až 21 ZFEÚ), obhajuje záujmy dotknutých osôb a skupín a prijíma a/alebo koordinuje vhodné opatrenia na boj proti ich diskriminácii. To zahŕňa najmä všetky aspekty diskriminácie na základe znakov, ktoré sú zakázané podľa práva Spoločenstva v súvislosti s hromadnými transakciami v každodennom živote, prístupom k (plateným) možnostiam vzdelávania a trhu s nájomným bývaním.

Účel sa realizuje aj prostredníctvom poskytovania poradenstva a uplatňovania (vrátane zastupovania) nárokov a práv v súlade s GDPR (nariadenie (EÚ) 2016/679), najmä tiež v súlade s čl. 80 GDPR.

V súlade s požiadavkami práva Spoločenstva združenie poskytuje informácie o právach spotrebiteľov najmä zverejňovaním informácií a údajov o konaniach, ktoré viedlo (a ich výsledkoch), pretože to uľahčuje uplatnenie a vymáhanie jednotlivých nárokov (následné opatrenia).

Na tento účel môže poskytovať pomoc, najmä s ohľadom na jazykovú, kultúrnu a etnickú rozmanitosť Európskej únie (pozri smernicu (EÚ) 2019/2161). Medzi zákonom stanovené úlohy môže patriť aj koordinácia s protimonopolnými orgánmi a Európskou komisiou a uplatňovanie nárokov podľa § 33 a 34a ARC a účasť v konaniach podľa § 34 ARC.

Združenie funguje nezištne a nesleduje primárne vlastné ekonomické ciele alebo zámer dosiahnuť zisk.

Členovia združenia ako členovia nedostávajú žiadne výhody z prostriedkov združenia. Žiadna osoba nesmie byť zvýhodnená výdavkami, ktoré sú cudzie účelu združenia, ani neprimerane vysokou odmenou.

Finančné prostriedky združenia sa môžu použiť len na účely stanovené v stanovách združenia.

II. VZŤAH S EURÓPSKOU ÚNIOU

Združenie si váži úspechy európskeho zjednotenia vrátane vnútorného trhu a je odhodlané ich podporovať, ako aj vytvárať spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Osobitne sa cíti zaviazané podporovať spotrebiteľov v prípadoch s rozmerom v rámci Spoločenstva. Združenie urobí všetko pre to, aby podporilo činnosť európskych inštitúcií, najmä Európskej komisie, v oblasti ochrany spotrebiteľa. Moderné komunikačné prostriedky (internet, e-mail atď.) a jazyková a kultúrna pluralita Európy majú v práci združenia osobitný význam.

§ 3 ČLENSTVO, VYLÚČENIE, PRÍSPEVOK

Členom sa môže stať každá plnoletá právnická alebo fyzická osoba. O prijatí rozhoduje výkonná rada, ktorá môže podať neformálnu žiadosť. Ak je žiadosť o prijatie zamietnutá, žiadateľ môže podať námietku. Výkonná rada predloží túto námietku valnému zhromaždeniu; valné zhromaždenie potom rozhodne o prijatí.

Členský príspevok pre členov, ktorí vstúpia do združenia po 1. januári 2023, je minimálne
0,01 eura (1 eurocent) ročne; členstvo zostáva bezplatné pre členov, ktorí sa už do združenia zapojili. Každý člen však môže združenie finančne podporovať. Členstvo zaniká vystúpením alebo úmrtím osoby. Vyhlásenie o vystúpení nevyžaduje žiadny formulár.

Členovia môžu byť vylúčení na základe uznesenia valného zhromaždenia, ak ich správanie nie je v súlade s cieľmi združenia. Na vylúčenie je potrebná väčšina prítomných členov, pričom člen, o ktorého vylúčení sa hlasuje, nemá hlasovacie právo.

Výkonná rada môže - najmä z dôvodov procesnej hospodárnosti a ochrany dobrého mena - podľa vlastného uváženia upustiť od vyberania členských príspevkov. Ak súčet príspevkov, od ktorých výberu bolo upustené, presiahne 10 % celkových príjmov zo všetkých členských príspevkov v kalendárnom roku, výkonná rada na to musí upozorniť na valnom zhromaždení.

§ 4 ORGANIZÁCIA

I. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za kalendárny rok. Môže byť zvolané na základe písomnej žiadosti 1/3 členov alebo výkonnou radou. Lehota na pozvanie je jeden týždeň. K pozvánke nemusí byť priložený program rokovania. Ak sú predložené návrhy na zmenu stanov, malo by sa na túto skutočnosť poukázať bez toho, aby sa museli uvádzať jednotlivé zmeny a doplnenia.

Pozvánka musí mať aspoň textovú podobu.

Valné zhromaždenie sa môže konať aj na inom mieste ako v sídle združenia.
Správna rada určí miesto podľa vlastného uváženia. V prípade valného zhromaždenia, ktoré sa musí konať na žiadosť niektorých členov, sa však toto valné zhromaždenie musí konať v sídle spoločnosti.

O priebehu valného zhromaždenia a prijatých uzneseniach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje osoba vyhotovujúca zápisnicu.

II. VÝKONNÁ RADA A VEDENIE

Valné zhromaždenie volí predstavenstvo, ktoré sa skladá z maximálne troch osôb (o konkrétnom počte členov predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie, na ktorom sa predstavenstvo volí), zastupuje združenie samostatne pred súdom i mimo neho (v každom prípade) a riadi obchodnú činnosť. Zodpovedá za notársky zápis uznesení valného zhromaždenia. Jeho funkčné obdobie je päť rokov, pokiaľ valné zhromaždenie predtým nezvolí nového predsedu. Výkonná rada vymenuje konateľa, ktorý zastupuje združenie pred súdom a mimo neho.
V právnych sporoch a v bežných administratívnych záležitostiach zastupuje predstavenstvo samostatne.

Výkonná rada - konajúca v mene združenia - by mala s výkonným riaditeľom uzavrieť pracovnú zmluvu. Ak výkonná rada nemôže vykonávať činnosť združenia dlhšie ako štyri týždne z dôvodu úmrtia alebo choroby, výkonný riaditeľ je zodpovedný za zorganizovanie valného zhromaždenia, na ktorom sa bezodkladne, spravidla však do ôsmich týždňov, zvolí nová výkonná rada.

Výkonná rada aj konateľ sú oslobodení od obmedzení podľa § 181 BGB, pokiaľ ide o zastupovanie iného orgánu alebo združenia, ale s týmto obmedzením: Pri uzatváraní, predlžovaní a ukončovaní pracovnej alebo služobnej zmluvy konateľa vrátane všetkých právnych úkonov súvisiacich s obsahom a/alebo organizáciou pracovného alebo služobného pomeru konateľa sa na konateľa vzťahuje obmedzenie podľa § 181 BGB.

Orgány môžu na označenie svojho úradu používať ženský tvar.

III. PORADNÉ RADY

Výkonná rada organizuje poradné orgány po porade s vedením. O vytvorení a zložení týchto výborov sa musí informovať valné zhromaždenie. Výkonná rada by mala zohľadniť želania valného zhromaždenia.

§ 5 HLASOVANIE, VOĽBY A ZMENY STANOV

Hlasovanie a voľby upravujú volebné predpisy. Zmeny a doplnenia stanov vyžadujú dvojtretinovú väčšinu hlasov členov prítomných na valnom zhromaždení.

§ 6 ROZPUSTENIE A DOLOŽKA O NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTIACH

Na rozpustenie združenia sa vyžaduje 3/4 väčšina odovzdaných hlasov a súčasná prítomnosť najmenej 3/4 členov združenia na valnom zhromaždení. Ak sa združenie rozpustí alebo zruší alebo ak zaniknú daňovo zvýhodnené účely, majetok sa prevedie na Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V. (AG Darmstadt VR 2028), ktorá ho musí použiť priamo a výlučne na charitatívne účely.

§ 7 PODPORA ČLENSTVA

Okrem plného členstva je k dispozícii aj možnosť podporného členstva. Podporujúci členovia nemajú hlasovacie právo a nie sú členmi v zmysle § 32 BGB. Platia ročný členský príspevok, ktorý je stanovený v štatúte členských príspevkov, ktorý určuje valné zhromaždenie. O prijatí podporného člena rozhoduje výkonný výbor, ktorý môže touto úlohou poveriť.

Ak je osoba členom aj podporným členom, práva tejto osoby ako člena (§ 32 BGB) zostávajú podporným členstvom nedotknuté.

Žiadosť o členstvo podaná po 1. februári 2011 (najskôr však po zápise stanov členského poplatku registrovým súdom) sa považuje za žiadosť o sponzorské členstvo, ak z okolností nevyplýva niečo iné.

Sponzorské členstvo je možné kedykoľvek zrušiť s výpovednou lehotou štyri týždne do konca mesiaca. Príspevky zaplatené za podporné členstvo sa nevracajú. Tvrdenie o výške členských príspevkov je v kompetencii výkonnej rady. Ak vznikne nedoplatok na členských príspevkoch, nárok sponzorujúceho člena na akékoľvek výhody sa pozastaví.Naposledy zmenené a doplnené uznesením valného zhromaždenia 18. júla 2023.