Foto: Klaus D. Peter, Wiehl, Nemecko, CC BY 3.0 SK, prostredníctvom Wikimedia Commons

Dornova terapia (nazývaná tiež: "Dornova metóda") je vynálezom lekárskeho laika, farmára a majiteľa píly. Dieter Dorn (* 13. august 1938 - † 19. január 2011) z Lauterachu pri Memmingene.

Dornova terapia (Dornova metóda) je alternatívna lekárska metóda, ktorá sa údajne používa na liečbu "rozdielov v dĺžke nôh". Možno ju považovať za variant chiropraktiky s prvkami tradičnej čínskej medicíny.

Dornova metóda sa používa najmä v Nemecku. Často sa táto metóda kombinuje s ponukou masáže podľa Rudolfa Breußa (vtedy sa nazýva "Dorn-Breußova metóda").

Náklady na Dornovu terapiu nie sú hradené zo zákonného zdravotného poistenia, pretože nie je preukázaná jej účinnosť.

Pozadie a obsah terapie

Približne od roku 1975 vyvinul laik Dieter Dorn doplnkovú lekársku manuálnu metódu, ktorú predával v knihách a kurzoch. Pre Dornovu terapiu je typická manuálna manipulácia s chrbticou liečenej osoby. Dorn to opisuje napríklad v knihe "Die Haltungsschule der Dorn Methode" (Škola držania tela Dornovej metódy), ktorú napísal. Dorn opisuje (2. vydanie 2013, strana 100), ako cvičiaci položí palce oboch rúk na pravú a ľavú stranu chrbtice liečenej osoby a chrbtica sa potom prehmatáva zdola nahor:

Ak "nájde posunutý alebo skrútený stavec, zatlačí ho palcom na výbežok chrbtice do správnej polohy. Stavce posunuté doľava by mal posunúť doprava a naopak". [Poznámka: To pravdepodobne znamená, že stavce posunuté doprava by sa mali posunúť doľava].

Počas tohto postupu by mala ošetrovaná osoba smerovať svoj pohľad priamo pred seba a voľne kývať z ramenného kĺbu opačnou rukou alebo oboma rukami proti rovnakému smeru. Ošetrovaná osoba by mala pomaly ("čo najpočuteľnejšie") vydychovať.

Dornova terapia konkrétne priraďuje nesprávne postavenie (alebo údajné nesprávne postavenie) určitých jednotlivých stavcov ku konkrétnym zdravotným problémom, napr. problémy s očami sa priraďujú k 2. krčnému stavcu, zuby a uši, ako aj tinnitus a akné k 3. a 4. krčnému stavcu.

Dornova terapia je založená na mechanistickom pohľade na človeka. Dorn predpokladá (bez dôkazu), že určitá statika kostry je optimálna, a na základe toho vysvetľuje všetky možné ťažkosti tvrdením, že sú založené na narušenej statike.

Príčinou je zvyčajne "sklon panvy". Sám Dorn niekoľkokrát uviedol, že "takmer každý človek má šikmú panvu, ktorá môže byť spôsobená vykĺbením bedrového kĺbu". Ak by to tak bolo, "šikmosť panvy" by bola normálnym stavom a ťažko by sa mohla považovať za "patologickú".

Dornova terapia sa začína buď "diagnózou" (údajnej) šikmej polohy panvy, alebo (často veľmi pochybnou) "diagnózou" "rozdielu dĺžky nôh" (pričom liečená osoba leží buď na bruchu, alebo na chrbte).

Najmä teóriu "šikmosti panvy", ktorú obhajujú používatelia Dornovej metódy a ktorá má byť spôsobená nesprávnym uložením hlavice stehennej kosti v kĺbovom puzdre, uvádzajú odborníci z hľadiska vedeckej medicíny ako dôkaz chybného myšlienkového modelu Dornovej metódy.

Dorn, lekársky laik, sa pre časopis "Gesundheitstrend" vyjadril takto:

"Keby som mal anatomické vedomosti, videl by som všetko tak komplikovane, že by som sa na mnohé veci neodvážil."

Dornova terapia nie je všeobecne uznávaná, pretože chýbajú akékoľvek vedecké dôkazy o jej účinnosti vo forme klinických štúdií. Reklamné tvrdenia, ktoré často odkazujú na klinické obrazy (lumbago, urgencia močenia, dýchavičnosť), pri ktorých Dornova terapia údajne dokáže poskytnúť úľavu alebo uzdravenie, sú preto v konečnom dôsledku vedecky vymyslené zo vzduchu.

Patomechanizmy tiež nie sú dokázané alebo sú úplne nepravdepodobné. Najmä teória o šikmom postavení panvy, ktorú obhajujú používatelia Dornovej metódy a ktorá je spôsobená údajne "nesprávnym uložením hlavice stehennej kosti v kĺbovej jamke", je - práve naopak - odborníkmi z pohľadu vedeckej medicíny uvádzaná ako dôkaz nedostatku základných medicínskych vedomostí a úplne nevhodného myšlienkového modelu Dornovej metódy.

Je Dornova terapia nebezpečná?

Na túto otázku je ťažké odpovedať, začína to už tým, že neexistujú jednotné a platné usmernenia pre aplikáciu; inými slovami, to, čo jeden lekár považuje za Dornovu terapiu, sa môže výrazne líšiť od toho, čo iný lekár chápe pod "Dornovou terapiou". Okrem toho Dornovu terapiu vykonávajú väčšinou laickí lekári - predovšetkým alternatívni lekári. Profesia Heilpraktiker nie je štátom uznaná odborná príprava ani učiteľská profesia.

Vo všeobecnosti je potrebné povedať, že od roku 2010 prebieha veľká diskusia o rizikách manuálnej medicíny, ktorú podnietila chiropraktika. Najmä v prípade manipulácií krčnej chrbtice je dnes veľmi sporné, či nie sú spojené s neodôvodnene vysokými rizikami pre liečené osoby (napr. pre mozgovú príhodu). Či sa tieto riziká týkajú aj podobnej, ale nie identickej terapeutickej metódy "Dornovej terapie", nie je v súčasnosti jasné.

Zdroje a doplnková literatúra:

O nebezpečenstvách manipulácie s krčnou chrbticou u Chiropraxia:


Nemecké združenie spotrebiteľov
Na strane dôkazov, na strane spotrebiteľov: Nemecký zväz spotrebiteľov je uznávaným neziskovým združením na ochranu spotrebiteľov.