Foto: Klaus D. Peter, Wiehl, Německo, CC BY 3.0 CZ, přes Wikimedia Commons

Dornova terapie (nazývaná také "Dornova metoda") je vynálezem lékařského laika, farmáře a majitele pily. Dieter Dorn (* 13. srpna 1938 - † 19. ledna 2011) z Lauterachu u Memmingenu.

Dornova terapie (Dornova metoda) je alternativní lékařská metoda, která se údajně používá k léčbě "rozdílů v délce nohou". Lze ji považovat za variantu chiropraxe s prvky tradiční čínské medicíny.

Dornova metoda se používá především v Německu. Často se tato metoda kombinuje s nabídkami masáží podle Rudolfa Breuße (tehdy jako "Dorn-Breußova metoda").

Náklady na Dornovu terapii nejsou hrazeny ze zákonného zdravotního pojištění, protože není prokázána její účinnost.

Souvislosti a obsah terapie

Přibližně od roku 1975 vyvíjel laik Dieter Dorn doplňkovou lékařskou manuální metodu, kterou prodával v knihách a kurzech. Pro Dornovu terapii je typická manuální manipulace s páteří léčené osoby. Dorn ji popisuje například v knize "Die Haltungsschule der Dorn Methode" (Škola držení těla Dornovy metody), kterou napsal. Dorn popisuje (2. vydání 2013, strana 100), jak cvičící přiloží palce obou rukou k pravé a levé straně páteře ošetřované osoby a páteř je poté prohmatávána zdola nahoru:

Pokud "najde posunutý nebo zkroucený obratel, zatlačí jej palcem na páteřní výběžek do správné polohy. Obratle posunuté doleva by měl posunout doprava a naopak". [Poznámka: To pravděpodobně znamená, že obratle posunuté doprava by měly být posunuty doleva].

Během tohoto postupu by ošetřovaná osoba měla směřovat svůj pohled přímo před sebe a volně kývat z ramenního kloubu opačnou paží nebo oběma pažemi proti stejnému směru. Ošetřovaná osoba by měla pomalu ("co nejslyšitelněji") vydechovat.

Dornova terapie konkrétně přiřazuje špatné postavení (nebo domnělé špatné postavení) určitých jednotlivých obratlů konkrétním zdravotním problémům, např. problémy s očima jsou přiřazeny 2. krčnímu obratli, zuby a uši, stejně jako hučení v uších a akné 3. a 4. krčnímu obratli.

Dornova terapie je založena na mechanistickém pohledu na člověka. Dorn předpokládá (bez důkazů), že určitá statika kostry je optimální, a na základě toho vysvětluje všechny možné potíže tvrzením, že jsou založeny na narušené statice.

Příčinou je obvykle "šikmá pánev". Sám Dorn několikrát uvedl, že "téměř každý člověk má šikmou pánev, která může být způsobena vykloubením kyčelního kloubu". Pokud by tomu tak bylo, byla by "šikmost pánve" normálním stavem a těžko by mohla být považována za "patologickou".

Dornova terapie začíná buď "diagnózou" (údajné) šikmé pánevní nerovnosti, nebo (často velmi pochybnou) "diagnózou" "nepoměru délky nohou" (přičemž ošetřovaná osoba leží buď na břiše, nebo na zádech).

Zejména teorie "šikmosti pánve", kterou zastávají uživatelé Dornovy metody a která je údajně způsobena nesprávným usazením hlavice stehenní kosti v kloubním pouzdře, je odborníky z hlediska vědecké medicíny uváděna jako důkaz chybného myšlenkového modelu Dornovy metody.

Dorn, lékařský laik, se pro časopis "Gesundheitstrend" vyjádřil následovně:

"Kdybych měl anatomické znalosti, viděl bych všechno tak složitě, že bych si na mnoho věcí netroufl."

"Dornova terapie" není obecně uznávána, protože chybí vědecký důkaz její účinnosti v podobě klinických studií. Reklamní tvrzení, která často odkazují na klinické obrazy (lumbago, močová urgence, dušnost), u nichž Dornova terapie údajně dokáže přinést úlevu nebo uzdravení, jsou proto nakonec vědecky vymyšlená ze vzduchu.

Patomechanismy také nejsou prokázány nebo jsou zcela nepravděpodobné. Zejména teorie o šikmosti pánve, kterou zastávají uživatelé Dornovy metody a která je způsobena údajně "nesprávným usazením hlavice stehenní kosti v kloubní jamce", je - právě naopak - odborníky z hlediska vědecké medicíny uváděna jako důkaz nedostatku základních lékařských znalostí a zcela nevhodného myšlenkového modelu Dornovy metody.

Je Dornova terapie nebezpečná?

Na tuto otázku je obtížné odpovědět, začíná to již tím, že neexistují jednotné a platné pokyny pro aplikaci; jinými slovy, to, co jeden lékař považuje za Dornovu terapii, se může značně lišit od toho, co jiný lékař chápe pod pojmem "Dornova terapie". Dornovu terapii navíc většinou provádějí laici - především alternativní lékaři. Profese Heilpraktiker není státem uznávaným vzděláním ani učitelskou profesí.

Obecně je třeba říci, že od roku 2010 probíhá velká diskuse o rizicích manuální medicíny, kterou rozpoutala chiropraxe. Zejména u manipulací s krční páteří je dnes velmi sporné, zda nejsou spojeny s neodůvodněně vysokými riziky pro léčené osoby (např. pro mozkové příhody). Zda se tato rizika vztahují i na podobnou, nikoli však totožnou terapeutickou metodu "Dornovy terapie", není v současné době jasné.

Zdroje a doplňková literatura:

O nebezpečí manipulace s krční páteří u pacientů s Chiropraxe:


Německé sdružení spotřebitelů
Na straně důkazů, na straně spotřebitelů: Německý svaz spotřebitelů je uznávaným neziskovým sdružením na ochranu spotřebitelů.