Smernica EÚ o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu: EuroConsum začína konanie o sťažnosti proti Nemecku v Komisii EÚ

Smernica EÚ o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu posilňuje práva spotrebiteľov v EÚ a štandardizuje ich presadzovanie. Smernica z novembra 2020 okrem iného uľahčuje žaloby o náhradu škody a novým spôsobom upravuje konanie o súdnom príkaze. Nemecko malo smernicu implementovať do 25. decembra minulého roka.

"Od minulej nedele musia súdy členských štátov uplatňovať nové pravidlá, ale zatiaľ neexistuje žiadny zákon, ktorý by smernicu implementoval," sťažuje sa na nariadenia Iwona Szczeblewski. Združenie prostredníctvom svojej kancelárie v Bruseli zaslalo v pondelok písomnú sťažnosť Európskej komisii.

Smernica, ktorá je politickou reakciou na škandál Dieselgate, sa v Nemecku nezákonne odkladá. Nie je to prekvapujúce: "Vlastne by sme boli prekvapení, keby bola implementovaná včas a dokonca v dostatočnej miere," vtipkuje Szczeblewski. Teraz je však situácia ešte horšia, než sme sa obávali. EuroConsum si takmer želá, aby sa smernica implementovala aspoň v súlade s posledným návrhom s "hrubými chybami", ktoré obsahovala, pretože teraz sa v dôsledku neimplementácie stal zákon "z veľkej časti nefunkčný".

Ďalekosiahle dôsledky pre cezhraničné združovacie akcie

V smernici sa skutočne stanovuje, že združenia sa môžu zaregistrovať na cezhraničné akcie. Kritériá pre to sú rovnaké v celej EÚ. "Nemecko však, žiaľ, nemá ani pravidlo o súdnej príslušnosti pre registráciu, takže ani nevieme, kam máme žiadosť o registráciu poslať," sťažoval sa Szczeblewski.

Predchádzajúci právny základ, tzv. smernica o súdnych príkazoch (smernica 2009/22/ES), stratil platnosť v noci z 24. na 25. júna 2023. V súčasnosti EuroConsum nevie, ako môžu združenia z iných členských štátov EÚ naďalej podávať žaloby na nemeckých súdoch. "Kolegovia, napríklad z Južného Tirolska, teraz v najhoršom prípade svoje prípady prehrajú," obáva sa Szczeblewski.

Neistota sa týka aj samotnej spoločnosti EuroConsum. Hoci je združenie kvalifikovaným subjektom podľa nemeckého práva, vedie konania v mnohých štátoch EÚ. "Napríklad minulý týždeň sme preventívne podali dve žaloby na nemeckých súdoch týkajúce sa nezákonnej zdravotnej reklamy na výživové doplnky zo strany spoločností z Belgicka a Holandska, pretože neistota, či môžeme podať žalobu v Belgicku, resp. v Holandsku v súvislosti s implementáciou smernice o kolektívnych žalobách, bola príliš veľká. "Pri spätnom pohľade to bolo správne rozhodnutie, pretože v súčasnosti už nemáme právo podať žalobu v Belgicku a Holandsku." zdôrazňuje konateľ spoločnosti EuroConsum v súvislosti s tým, že Nemecko neumožnilo registráciu cezhraničných žalôb. Doterajší základ pre právo žalovať v cezhraničnom konaní v inom štáte EÚ však zanikol uplynutím 24. júna 2023.

EuroConsum trvá na uplatňovaní smernice a oznamuje skúšobné prípady

"Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ sa odteraz budeme voči súdom správať tak, ako keby bola smernica transponovaná včas; to platí napríklad pre nové povinnosti poskytovať informácie dotknutým okruhom," povedal Szczeblewski a dodal: "V súčasnosti ešte stále skúmame, či budeme zo smernice odvodzovať aj nároky voči tretím stranám, aspoň v jednotlivých prípadoch; vieme, že je to veľmi kontroverzné, ale považujeme za opodstatnené odvodzovať nárok zo zásady účinného výkonu práv podľa článku 47. Na otázku, či bude existovať skúšobný prípad, odpovedala, že "je to veľmi pravdepodobné".

ESD už vo viacerých prípadoch objasnil, že smernice sú priamo uplatniteľné vo vzťahu medzi štátom a občanom po uplynutí lehoty na transpozíciu, ak sú dostatočne definované a jednoznačné. Uznáva sa tiež, že nároky na náhradu škody voči členskému štátu môžu vzniknúť v dôsledku oneskorenej a nedostatočnej transpozície. To, či existuje aj "horizontálny účinok na tretie strany", t. j. uplatňovanie vo vzťahu medzi občanmi, je "mimoriadne sporné". Teraz sa nachádzame "na brehoch, pre ktoré ešte neexistujú mapy". Teraz uvidíme, ako sa tieto krajiny nachádzajú. 

Združenie tiež zásadne spochybňuje varovania

Združenie sa tiež kriticky stavia k spornému nástroju listu o zastavení konania a uvádza, že v minulom roku bolo vyhlásenie o zastavení konania vydané len vo viac ako 50% nemeckých prípadov združenia. V prvom polroku tohto roka počet právnych sporov, ktoré sa riešili vyhlásením o zastavení konania, klesol na "výrazne menej ako 50%". "Je menej pravdepodobné, že list o zastavení konania zabráni súdnemu sporu, ako naopak," hovorí Natália Oráviková, ktorá koordinuje právny servis združenia.

Podľa Orávikovej je za to pravdepodobne zodpovedná najmä poradenská prax v právnickej profesii, ktorá tvrdí, že dohoda o zastavení konania je nevýhodnejšia ako rozsudok. "Zaznamenali sme, že nemecká vláda chce, aby bol list o zastavení konania chápaný ako údajne rýchle a lacné východisko zo sporu, ale zrejme jasná väčšina spoločností touto cestou jednoducho ísť nechce." Podľa Orávikovej sa preto vynára otázka, kto by tu mal byť chránený.

V EÚ už dlho panujú pochybnosti o užitočnosti tohto varovania. V tejto súvislosti občas počuť aj výraz "extravagancia". Podľa Orávikovej iba v Nemecku a Rakúsku hrá varovanie ešte vôbec významnú úlohu. Vyslovuje vyhliadku, že EuroConsum čoskoro predloží návrhy, ako by mohol vyzerať nemecký zákon bez varovného upozornenia.

Doplňujúce informácie: 

  • Článok 197 ods. 1 ZFEÚ a článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ upravujú povinnosť členských štátov poskytovať účinnú súdnu ochranu, ak ide o oblasť, na ktorú sa vzťahuje právo Únie. Článok 47 Charty základných práv EÚ zaručuje základné právo EÚ na účinnú súdnu ochranu.
  • Smernica EÚ o súdnych sporoch nevyžaduje upozornenie (ktoré sa tam označuje ako konzultácia), ale iba ho umožňuje.

Naša stránka Práca vás potrebuje...

Myslíte si, že ste v tejto spoločnosti našli podobný priestupok? Máme záujem! Môžete Nahlásiť následný trestný čin Spolkovej republike Nemecko. Vašu správu skontrolujeme a v prípade potreby budeme od spoločnosti vymáhať pokutu. Regulačné pokuty plynú do štátnej pokladnice na.

Tip: Podľa článku 13 smernice EÚ o zastupujúcich žalobách je každé združenie spotrebiteľov s právnou subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinné na svojom webovom sídle poskytovať informácie o podaných zastupujúcich žalobách, ich procesnom stave a výsledkoch zastupujúcich žalôb.

Spolková republika Nemecko

Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlín

Dotknuté skupiny spotrebiteľov...

Všetci dodávatelia EÚ

Obrázkové práva
Viac obrázkov...