Združenie spotrebiteľov vyhralo na Vyššom krajinskom súde spor so spoločnosťou Real kvôli chybnému označovaniu cien

Predmetom žaloby združenia boli Porušenia pravidiel Spoločenstva o označovaní cien. Pri príležitosti kontroly v centre Realmarkt Südring v Paderborne na jeseň 2018 naše združenie nahlásilo prevádzkovateľovi supermarketu celkovú 31 Udelenie ceny o súdny príkaz. Z veľkej časti správne, Vyšší krajinský súd Düsseldorf na vypočutí 31.8.2021 byť uznaný a oznámil, že potvrdí takmer všetky časti rozhodnutia okresného súdu, proti ktorému sa Real neúspešne bránil.

Okrem toho tu bola naša Vzájomné odvolanie čiastočne vpravo. Naše združenie argumentovalo, že je potrebné uviesť základnú cenu za špicaté papriky podľa očakávanej premávky.

Naša vzájomná sťažnosť nebola úspešná v ďalšom aspekte, ktorý sa týkal výkladu výnimky pre tovar podliehajúci skaze. Tu OLG uviedol, že v prípade jednotlivých, málo početných výrobkov by sa pravdepodobne predpokladalo, že tu z dôvodu blížiaca sa skaza už by sa nemal vyžadovať žiadny základný údaj o cene.

Skutočné znáša trovy konania v oboch stupňoch.

Naša stránka Práca vás potrebuje...

Myslíte si, že ste v tejto spoločnosti našli podobný priestupok? Máme záujem! Môžete Nahlásiť ďalší priestupok spoločnosti Real. Vašu správu skontrolujeme a v prípade potreby budeme od spoločnosti vymáhať pokutu. Regulačné pokuty plynú do štátnej pokladnice na.

Tip: Podľa článku 13 smernice EÚ o zastupujúcich žalobách je každé združenie spotrebiteľov s právnou subjektivitou (tzv. "kvalifikovaný subjekt") povinné na svojom webovom sídle poskytovať informácie o podaných zastupujúcich žalobách, ich procesnom stave a výsledkoch zastupujúcich žalôb.

Skutočné

Paderborn, Südringcenter

Dotknuté skupiny spotrebiteľov...

Spotrebitelia, ktorí nakupovali na Realmarkte "Südring Center" v Paderborne na jeseň 2018

Obrázkové práva
Viac obrázkov...